Archive for July, 2011

RENCANA2 YANG ADA MENERANGKAN PASAL BAIKNYA AMALAN SEDEKAH:

AMALAN SEDEKAH PALING AFDHAL PADA BULAN RAMADHAN

Posted on 10 September 2009 by pustakaalghazali1 Komen

AMALAN bersedekah yang amat dianjurkan Islam dan akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan teladan kepada umatnya dalam perbuatan bersedekah. Sabda Rasulullah yang bermaksud, “Jagalah kalian dari neraka, meskipun hanya dengan separuh kurma.’ (Hadis Bukhari).

Di sini jelas kepada kita bahawa Islam sangat menekankan kepada amalan bersedekah dan nilai sedekah itu tidaklah hanya tertakluk kepada banyaknya yang dihulurkan seseorang, akan tetapi terletak pada nilai keikhlasan niat di hati.

Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda yang bermaksud, “Barang siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang baik dan Allah SWT hanya menerima sesuatu yang baik saja. Nescaya Allah SWT akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk diberikan kepada pemiliknya sebagaimana salah seorang daripada kalian memelihara anak kudanya hingga (pahala sedekahnya itu) menjadi seperti gunung”. (Hadis Bukhari).

Begitulah indahnya ajaran Islam yang menggalakkan umatnya bersedekah dan Allah SWT sendiri menjamin pahala untuk orang yang mengamalkannya sebagai agenda kehidupan mereka.

Menyentuh aspek bersedekah, Islam tidak pernah mengehadkan tempoh masa malahan boleh dilaksanakan pada bila-bila masa saja mengikut kemampuan seseorang. Namun demikian, amalan bersedekah yang paling afdal di sisi Allah SWT ialah ketika bulan Ramadan.

Ini dapat kita perhatikan menerusi satu hadis Nabi bermaksud, dari Ibnu Abbas, berkata: “Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih besar kedermawannya pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril biasanya menemuinya setiap malam Ramadan, lalu tadarus al-Quran (dengan Nabi SAW). Sungguh Rasulullah ketika ditemui Jibril menjadi orang yang lebih bermurah hati dalam memberikan kebaikan, sehingga lebih banyak daripada tiupan angin.’ (Hadis Bukhari dan Muslim)

Jadi berasaskan kepada hadis itu dapat disimpulkan bahawa kita sebagai umat Islam sangat dituntut dalam membudayakan amalan bersedekah, lebih-lebih semasa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkat itu.

SUMBER: Berita Harian Online

Tuesday, August 10, 2010

Sedekah Di Bulan Ramadhan

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas raldhiallahu ‘anhuma, ia berkata :

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur’an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al-Qur’an. Rasulullah s.a.w ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan:
“Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. ”

Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiallahu ‘anha :
“Rasulullah s.a.w masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. ”

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. Allah pun bersifat Maha Pemurah, Allah Ta’ala Maha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan.

Dan Rasulullah s.a.w adalah manusia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji; sifat dermawanan beliau pada bulan Ramadhan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini.

Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipatgandanya kedermawananNabi shallallahu ‘alaihi wasallam di bulan Ramadhan :

 1. Bahawa kesempatan ini amat berharga dan melipat gandakan amal kebaikan.
 2. Membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat, agar memperoleh pahala seperti pahala mereka; sebagaimana siapa yang membekali orang yang berperang maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan siapa yang menanggung dengan balk keluarga orang yang berperang maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:
  “Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya. ” (HR.Ahmad dan At-Tirmidzl).
 3. Bulan Ramadhan adalah saat Allah memberikan kepada para hamba-Nya dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api Neraka, terutama pada Lailatul Qadar Allah Ta ‘ala melimpahkan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah Maha Pemurah kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan.
 4. Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk Surga. Dinyatakan dalam hadits Ali radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  “Sungguh di Surga terdapat ruangan-ruangan yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. ” Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab Badui seraya berkata: Untuk siapakah ruangan-ruangan itu wahai Rasulullah,?jawab beliau: “Untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. ” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Isa berkata, hadits ini gharib)Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini; puasa, shalat malam, sedekah dan perkataan baik. Kerana pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Sedangkan shalat, puasa dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Ta ‘ala.
 5. Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api Neraka Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat malam. Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  “Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api Neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan ”  ( Hadits riwayat Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ustman bin Abil-‘Ash; juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya serta dinyatakan shahih oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.)  Hadits riwayat Ahmad dengan isnad hasan dan Al-Baihaqi.
  Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  “Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang) dari api Neraka”
  Dan dalam hadits Mu’adz radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  “Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api” (Hadist riwayat At-Tirmidzi dan katrrnya. “Hadits hasan shnhih. “
 6. Dalam puasa, tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Kerana itu pada akhir Ramadhan, diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji.
 7. Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan membantukannya kepada orang lain. Untuk itu disyari’atkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan.  (Lihat kitab Larhaa’iful Ma’arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 172-178.)

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya.

(REFlhttp://benderabulan.blogspot.com/2010/08/sedekah-di-bulan-ramadhan.html)

 

SKIM PENGAMBILAN DEPOSIT SECARA HARAM / SKIM CEPAT KAYA

“Kalaulah kami tahu”

TUJUAN

Tujuan risalah ini adalah untuk memberi maklumat bagi meningkatkan kesedaran orang ramai supaya tidak melibatkan diri dalam skim pengambilan deposit secara haram.

PENGENALAN

Terdapat bermacam-macam jenis aktivit pengambilan deposit secara haram, di mana bentuk setiap aktiviti tersebut adalah berlainan. Pengambilan deposit secara haram yang sedemikian biasanya dikenali sebagai aktiviti “skim cepat kaya” di mana kebiasaannya, sejumlah wang akan didepositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya atas terma-terma bahawa wang deposit tersebut akan dipulnag balik dengan faedah atau keuntungan yang dijanjikan bagi wang yang didepositkan selalunya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan berlesen.

Janji-janji faedah, pulangan atau keuntungan yang tinggi inilahuang mengakibatkan orang ramai tertarik untuk turut serta melabur di dalam skim yang dianjurkan. Tiada jaminan bahawa pihak penganjur boleh terus membayar pulanganyang tinggi. Pada permulaan skim tersebut, penganjur menggunakan wang deposit yang diterima daripada pendeposit baru untuk membayar pulangan atau wang pokok pendeposit yang sebelumnya. Pada amnya, para penganjur skim cepat kaya tidak melaburkan deposit yang diterima ke dalam pelaburan atau perusahaan yang mendatangkan keuntungan yan sama atau lebih tinggi. Oleh yang demikian, mereka tidak dapat terus menanggung pembayaran pulangan yang tinggi kepada pelabur yang sedia ada. Jika tiada deposit baru diterima oleh penganjur atau skim ini dibatalkan, ianya akan gagal dan para pelabur atau pendeposit akan kehilangan wang mereka.

SOALAN-SOALAN LAZIM 

S1: Apakah maksud “deposit”?

Dalam konteks skim cepat kaya, deposit boleh dijelaskan seperti berikut:

i.            Sejurnlah wang diberikan kepada penganjur skim  tersebut yang mungkin adalah sebuah syarikat, perkongsian, perniagaan pernilik tunggal atau seorang  indiviclu.

ii.            Penganjur menjanjikan kadar faedah, pulangan atau keuntungan yang tinggi atas setiap deposit dalarn  jangkamasa yang pendek. Ada juga skim yang  memberi pelbagai bentuk ganjaran kepada para  pendepositnya.

iii.            Mengikut terma-terma skim tersebut, deposit clan keuntungan akan diberi balik kepada pendeposit pada satu tarikh yang ditetapkan. Tarikh ini boleh ditetapkan oleh penganjur skim atau dipersetujui bersama antara pendeposit dan penganjur skim. Ada kalanya, pendeposit boleh menuntut pulangan mereka sebelum tarikh yang ditetapkan.

iv.            Deposit tersebut juga boleh dibayar dalam bentuk wang tunai atau dalam bentuk ganjaran lain, seperti dalarn bentuk logarn berharga, batu berharga, barangan kernas, barangan elektrik atau kereta.

S2: Apakah maksud “pengambilan deposit secara  haram”?

la adalah suatu perbuatan menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit tanpa lesen sah di bawah  Akta Bank clan Institusi‑Institusi Kewangan 1989  (ABIK). Menjalankan suatu operasi skim cepat kaya  yang melibatkan pengambilan deposit adalah suatu  kesalahan dari segi undang‑undang kerana penganjur  tidak mempunyai lesen sah untuk menerima deposit.

S3 : Apakah ciri-ciri pengambilan deposit secara haram ?

i.            Penganjur tidak mempunyai lessen sah untuk mengumpul deposit.

ii.            Penganjur menjanjikan pulangan yang tinggi dalam jangkamasa yangpendek. Pulangan ini selalunya lebih tinggi daripada faedah yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan.

iii.            Selain daripada wang tunai, sebahagian daripada pulangan boleh dibayar dalam bentuk ganjaran lain, seperti dalam bentuk kupon, barangan , barangan kemas atau barangan elektrik

S4. Apakah institusi-institusi yang dibenarkan mengambil deposit ? 

Hanya institusi-institusi yang dilesenkan dan beberapa institusi-institusi yang dibenarkan boleh menerima deposit daripada orang ramai. Contoh-contohnya adalah :

 • Bank-bank Perdagangan
 • Syarikat-syarikat kewangan
 • Lain-lain (institusi-institusi yang dibenarkan seperti Bank-bank Saudagar, Syarikat-syarikat Diskaun, bank Kerjasama Rakyat, Bank Pertanian Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Lembaga Tabung Haji, Koperasi-koperasi berdaftar dan institusi lain yang diberi kuasa di bawah undang-undang untuk menerima deposit)

NOTA : Jika anda mempunyai sebarang keraguan samaada sesuatu institusi itu dibenarkan mengambil deposit atau tidak, silalah hubungi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mendapatkan pengesahan (sila rujuk Soalan 11) 

S5: Apakah hukuman bag! pengambilan deposit secara haram?

Hukuman maksima bagi pengambilan deposit secara haram adalah penjara ticiak melebihi 10 tahun dan/atau denda tidak melebihi RM 10 juta dan denda sebanyak RM100,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan.

S6: Siapakah yang biasanya menjadi penganjur skim cepat keys?

Penganjur skim cepat kaya mungkin seorang individu, perkongsian atau syarikat. Penganjur tersebut mungkin mendapat sijil pendaftaran daripada Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan untuk memberi gambaran bahawa perniagaan yang dijalankan adalah sah. Walaubagaimanapun, sijil pendaltaran tersebut tidak memberi kuasa kepada penganjur untuk mengambil deposit.

S7: Siapakah yang biasanya menjadi mangsa skim cepat kaya?

Para pendeposit yang terlibat merangkumi semua peringkat masyarakat yang inginkan pulangan yang tinggi dan cepat tanpa mengambil kira risiko yang terbabit. Mereka ini mungkin seclar akan risiko tinggi tetapi masih memilih untuk tidak mengendahkan risiko tersebut demi pulangan tinggi yang dijangkakan.

S8: Apakah risiko-risiko yang terbabit bagi penyertaan di deism skim pengambilan deposit secara harem?

Risiko-risikonya adalah:

i.            Membebankan clan merugikan diri sendiri serta  keluarga jika mereka telah menggunakan kesernua  wang simpanan seumur hiclup, mengeluarkan  simpanan dari ASB atau menciapatkan pinjaman dari  bank atau koperasi hanya untuk menyertaii skim  tersebut. Mereka akan cepat papa, bukannya cepat  kaya.

ii.            Menghadapi tuduhan bersubahat atau bersekongkol  dalam aktiviti pengambilan deposit secara hararn di  bawah ABIK. Hukuman bagi kesalahan bersubahat  adalah serupa seperti yang clikenakan ke atas  penganjur aktiviti pengambilan deposit secara haram.

S9: Bagaimanakah seseorang boleh kehilangan wang  di dalam skim pengambilan deposit secara haram?

Seseorang pendeposit boleh kehilangan atau kerugian  wang di dalam skim pengambilan deposit secara  haram apabila:

i.            Skim tersebut gagal. Memandangkan dana  kebanyakan skim pengambilan deposit secara haram  adalah daripada deposit ahli-ahlinya, skim tersebut  akan berterusan selagi ahli yang wujud atau ahli baru  mendepositkan wang. Jika tiada seorang pun yang  menyumbangkan wang, penganjur ticlak akan clapat  menanggung pernbayaran pulangan yang tinggi.  Pada masa itu, skim tersebut akan gagal clan para  pendeposit akan kehilangan wang mereka.

ii.            Sejak dari awal, penganjur memang tidak berniat untuk  memulangkan wang deposit dan melarikan diri  bersama wang yang telah dikumpul.

S10: Mengapakah skim cepat kaya masih wujud?

Selagi orang ramai dikaburi dengan janji-janji pulangan yang tinggi clan menyertai skim-skim ini tanpa mengambil kira risiko yang terbabit, skim ini akan terus wujud. Mereka yang ticlak berwaspada clan terpeclaya dengan janji-janji pulangan yang tinggi akan sebenarnya membantu mernastikan skim-skim ini berterusan clan akan terus kehilangan wang simpanan mereka.

S11: Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklumat mengenai kegiatan pengambilan deposit secara haram atau skim cepat kaya ?

Anda boleh mengemukakan sebarang pertanyaan atau maklumat secara bertulis kepada :

BANK NEGARA MALAYSIA

Jabatan Perkhidmatan Korporat,
Jalan Dato’ Onn, 50480 Kuala Lumpur

atau melalui :

E-mail      –     info@bnm.gov.myTelefon   –     03-2694 6480 / 03-2694 6437

Faksimili –     03- 2691 2990

“…menyesal pun tak guna…”

Bank Negara Malaysia Central Bank of Malaysia

Skim cepat kaya

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Skim cepat kaya merupakan satu skim di mana sejumlah wang akan didepositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya dangan janji dan syarat bahawa wang deposit tersebut akan dipulangkan kembali dengan faedah atau keuntungan yang dijanjikan bagi wang yang didepositkan selalunya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan berlesen. Terdapat pelbagai jenis skim cepat kaya, antaranya adalah Skim piramid dan Skim Ponzi. Di Malaysia Skim Cepat Kaya yang paling terkenal adalah skimPak Man Telo.

Pada permulaan skim tersebut, penganjur menggunakan wang deposit yang diterima daripada pendeposit baru untuk membayar pulangan atau wang pokok pendeposit yang sebelumnya. Pada amnya, para penganjur skim cepat kaya tidak melaburkan deposit yang diterima ke dalam pelaburan atau perusahaan yang mendatangkan keuntungan yang sama atau lebih tinggi. Oleh yang demikian, mereka tidak dapat terus menanggung pembayaran pulangan yang tinggi kepada pelabur yang sedia ada. Jika tiada deposit baru diterima oleh penganjur atau skim ini dibatalkan, ia akan gagal dan para pelabur atau pendeposit akan kehilangan wang mereka.

Pada kebiasaannya antara ayat-ayat skim cepat kaya adalah:-

 • “Anda hanya perlu mengeposkan kepada .. orang yang kemudiannya akan membuat deposit kedalam akaun anda…..”
 • Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Hanya tunggu wang terkumpul dalam akaun anda….”
 • Dijamin tiada risiko, dan wang akan dipulangkan kembali.
 • Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;
 • Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya); dan
 • Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan).

Diantara skim cepat kaya yang terdapat di Malaysia adalah Pak Man Telo, Labu Peram (Sekitar 1980-an), Linggam Telo (1990 Lembah Klang), Skim 350 (1980-an Kulim, Kedah), Platinum Lane Sdn Bhd (PLSB) (1991 Kulim Kedah), dan Sri Emas Enterprise.

Kebanyakan penganjur skim cepat kaya yang melaksanakan skim urus niaga mata wang asing haram melaksanakan skim mereka secara berikut:- [1]

 • Urus niaga mata wang asing dengan seseorang, selain daripada seorang yang diberi kuasa, yang tidak mendapat kebenaran oleh Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW sering:
 • Menawarkan kepada pelabur atau orang awam peluang untuk berurus niaga mata wang asing dengan syarikat induk (yang kononnya mempunyai lesen sah untuk berurus niaga mata wang asing di luar negara);
 • Memudahkan urus niaga mata wang asing dengan menyediakan akses kepada laman web syarikat induk dan kemudahan urus niaga melalui internet;
 • Menggaji lepasan siswazah sebagai eksekutif pemasaran dan mempengaruhi mereka supaya membuat ahli keluarga mereka membuat pelaburan;
 • Mengarahkan pelabur-pelabur untuk mendeposit wang pelaburan sama ada ke dalam akaun bank syarikat induk atau akaun bank pihak ketiga; dan
 • Mempengaruhi pelabur-pelabur untuk menambah jumlah pelaburan (“panggilan margin”) atau menghadapi risiko kehilangan pelaburan mereka .

Hukuman

Di Malaysia, mereka yang menjalankan Skim Cepat Kaya melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989. Mereka yang sabit dengan kesalahan dibawah akta tersebut boleh dihukum hukuman penjara 10 tahun atau denda RM10 juta atau kedua-duanya.

Selain itu, dari segi ugama Islam, mereka yang memakan hasil skim cepat kaya adalah memakan hasil yang haram, (setaraf dengan makan babi).

Lihat juga

Pautan luar

Info Pengguna – Skim Cepat Kaya
Written by Administrator
Wednesday, 28 October 2009 17:36
Apa Kata Bank Negara?1. Apakah Skim Cepat Kaya? 
Satu pelan yang lazimnya menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil dan pada masa yang sama menjanjikan pelaburan tersebut adalah mudah dan bebas daripada sebarang risiko.

Skim “Cepat Kaya” yang berikut adalah dilarang di bawah undang-undang yang dikuat kuasakan oleh Bank Negara Malaysia:

Aktiviti pengambilan deposit secara haram 
Aktiviti pengambilan deposit secara haram adalah suatu perbuatan menerima, mengambil, atau menyetujuterima deposit (wang, logam berharga, batu berharga, apa-apa artikel lain dan sebagainya) daripada orang awam atau pelabur, yang menjanjikan pembayaran semula deposit tersebut biasanya dengan faedah atau pulangan atau dengan sebarang balasan yang berupa wang atau nilaian wang, tanpa mempunyai satu lesen yang sah di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989.

Urus niaga mata wang asing haram 
Perbuatan yang berikut tergolong kepada urus niaga mata wang asing haram:

 1. Membeli atau menjual mata wang asing di antara dua orang dan tiada seorang daripada mereka adalah seorang peniaga yang diberi kuasa melainkan jika orang itu telah mendapatkan kebenaran daripada Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 (AKPW).
 2. Membeli atau menjual mata wang asing oleh seorang pemastautin yang bukan seorang peniaga yang diberi kuasa dengan seorang di luar Malaysia melainkan jika orang itu telah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW.

AMARAN: Skim Pelaburan Melalui Internet 
Orang awam diingatkan supaya berhati-hati dengan skim pelaburan yang dipromosikan melalui internet. Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan melalui internet tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia untuk mengambil deposit atau membuat urus niaga mata wang asing. Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan pelaburan yang menarik atau peluang pelaburan yang membabitkan kadar pulangan yang tidak realistik dan tanpa risiko atau berisiko rendah.

Pelabur adalah diingatkan supaya membuat deposit hanya dengan institusi yang berlesen atau menjalankan urus niaga mata wang asing dengan institusi yang diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia agar mereka boleh mendapat perlindungan yang sepatutnya. Pengendali tidak berlesen boleh berhenti menjalankan perniagaan mereka yang menyebabkan pelabur-pelabur tidak mempunyai apa-apa cara untuk mendapatkan semula wang pelaburan mereka atau membuat tuntutan terhadap mana-mana orang yang terbabit dengan skim tersebut.

2. Bagaimanakah untuk mengesan Skim Cepat Kaya?

Skim pengambilan deposit secara haram 
Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya); dan

Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan).

Amaran Untuk Pelabur

 • Aktiviti pengambilan deposit secara haram selalunya berselindung dengan pelbagai cara untuk menipu orang awam menjadi mangsa skim pelaburan haram, antaranya, melalui tawaran pemberian emas dan barang berharga yang lain sebagai sebahagian daripada pulangan yang dijanjikan. Selain itu, orang ramai juga disogok dengan dakwaan bahawa deposit itu diterima sebagai pinjaman kepada syarikat.
 • Aktiviti pengambilan deposit secara haram seringkali digambarkan mampu memberi kadar faedah atau pulangan yang tinggi atau tidak realistik dalam suatu masa yang singkat berbanding dengan institusi-institusi berlesen yang lain. Bagaimanapun, skim-skim seperti ini tidak boleh bertahan lama;
 • Jangka hayat skim-skim seperti ini bergantung kepada penyertaan pelabur baru di mana dana pelaburan yang diterima akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pelabur lama. Sekiranya syarikat pengendali gagal mendapatkan pelabur baru, skim ini akan gagal kerana ketiadaan sumbangan dana dari pelabur baru.
 • Pada permulaannya, pelabur-pelabur awal akan dibayar pulangan pelaburan seperti yang dijanjikan. Bagaimanapun, akhirnya pengendali akan melarikan diri dengan wang deposit yang dipungut apabila pengendali mendapati skim akan mengalami kegagalan yang akhirnya menjadikan pelabur rugi.

Skim urus niaga mata wang asing haram

 • Urus niaga mata wang asing dengan seseorang, selain daripada seorang yang diberi kuasa, yang tidak mendapat kebenaran oleh Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW sering:
 • Menawarkan kepada pelabur atau orang awam peluang untuk berurus niaga mata wang asing dengan syarikat induk (yang kononnya mempunyai lesen sah untuk berurus niaga mata wang asing di luar negara);
 • Memudahkan urus niaga mata wang asing dengan menyediakan akses kepada laman web syarikat induk dan kemudahan urus niaga melalui internet;
 • Menggaji lepasan siswazah sebagai eksekutif pemasaran dan mempengaruhi mereka supaya membuat ahli keluarga mereka membuat pelaburan;
 • Mengarahkan pelabur-pelabur untuk mendeposit wang pelaburan sama ada ke dalam akaun bank syarikat induk atau akaun bank pihak ketiga; dan
 • Mempengaruhi pelabur-pelabur untuk menambah jumlah pelaburan (“panggilan margin”) atau menghadapi risiko kehilangan pelaburan mereka .

Amaran untuk Pelabur 
Pengendali skim mata wang asing haram akan cuba menyakinkan bakal-bakal pelabur dengan strategi pasaran yang menjanjikan pulangan segera dan tinggi-

 • Melalui penampilan imej yang profesional dan bereputasi dengan barisan pekerja yang berpakaian segak, keadaan pejabat yang bercirikan teknologi tinggi dan kemudahan IT yang terkini yang memudahkan pelabur-pelabur untuk mengendalikan akaun-akaun mereka melalui internet;
 • Dengan peralatan urus niaga seperti suatu skrin berita yang menunjukkan pergerakan dalam kadar pertukaran untuk memberi gambaran bahawa sesuatu perniagaan yang profesional dan sah di sisi undang-undang sedang dijalankan;
 • Kebiasaannya, pelabur juga dikehendaki untuk menandatangani satu kontrak urus niaga dengan syarikat. Kontrak-kontrak ini sering tidak ditandatangani oleh syarikat. Ini bermakna tiada tindakan boleh diambil oleh pelabur terhadap syarikat kerana tiada kontrak formal yang mengikat.

3. Bagaimanakah untuk melindungi diri daripada terjebak dengan skim seperti ini?

 • Ingatlah pada kata hikmat ini – Sesuatu yang menguntungkan tetapi seakan terlalu mustahil untuk diterima akal, berkemungkinan besar merupakan satu penipuan;
 • Berurusan hanya dengan institusi kewangan berlesen dan peniaga mata wang asing yang di beri kuasa;
 • Semak terlebih dahulu dengan pihak berkuasa yang berkaitan;
 • Jangan gopoh atau membiarkan diri dipaksa untuk melabur;
 • Berhati-hatilah dengan pelaburan yang dibuat melalui internet;
 • Berwaspada dengan sebarang peluang pelaburan yang tidak bertulis; dan
 • Jika suatu pelaburan telah dibuat, simpan kesemua dokumen yang berkaitan dengan pelaburan dan komunikasi dengan selamat.

4. Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda menjadi mangsa skim seperti ini?

Jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti pengambilan wang secara haram atau urus niaga mata wang asing secara haram atau anda sendiri adalah mangsa kepada aktiviti atau skim haram seumpamanya tersebut , sila hantar maklumat lanjut atau aduan anda beserta dengan dokumen berkaitan kepada Bank Negara Malaysia seperti berikut:

Sumber Bank Negara.

Untuk aduan/laporan sila mengantar aduan anda ke NCCC/Bank Negara. Terima Kasih.

Bersama sama kita menjadi konsumer Bijak.

Ms. Matheevani Marathandan
Legal Executive/ Complaint Handling Manager
Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional
National Consumer Complaints Centre
E-mail : vani@nccc.org.my

 

PERINGATAN:
SIAPAKAH BOS2 SKIM CEPAT KAYA INI?
BERAPA RAMAI SUDAH MENJADI MEMBER?
BERAPA BANYAK WANG TELAH SKIM2 CEPAT KAYA INI KUMPUL?
MENGAPA BOS2 INI MASIH BEBAS DAN TIDAK DIPENJARAKAN?
APAKAH MODUS OPERANDI SKIM2 CEPAT KAYA INI?
JIKA ANDA TAHU..KHABARKAN…JIKA ANDA TERKENA..KHABARKAN JUGA….JIKA ANDA BIJAK…INGATKAN DAN NASIHATKAN AGAR RAMAI AKAN TERSELAMAT DARI DI TIPU DAN KEHILANGAN BERIBU2 RINGGIT ATAU BERATUS2 RIBU RINGGIT.
JIKA ANDA TELAH MENGAUT BANYAK HARTA DAN RINGGIT MELALUI SKIM CEPAT KAYA SECARA TIDAK ADIL DAN HARAM INI,MAKA NERAKA JAHANAMLAH DESTINASI ANDA DAN SEMUA YANG TERLIBAT ATAU SANGKUTPAUT.

Education in the Workplace:
An Examination of Corporate University Models

©2001 Denise R. Hearn

RETURN
edited 5/10/02

Introduction 

According to Jeanne Meister, the phrase “corporate university” can be defined as a”…centralized strategic umbrella for the education and development of employees … [which] is the chief vehicle for disseminating an organization’s culture and fostering the development of not only job skills, but also such core workplace skills as learning-to-learn, leadership, creative thinking, and problem solving,” (1998, Ten, p. 38). Jeanne Meister is the president of a New York consulting firm that specializes in corporate university management called Corporate University Xchange(CUX). She claims that corporate universities are developed by those corporations who have shifted their focus from employee training to employee education as a result of “the emergence of the knowledge economy” (1998, Extending, p. 52). The phrase “knowledge economy” expresses that these corporations have recognized their responsibility to provide employees education that can evolve with changing business needs in order to foster the business’ sustained success. Many corporations believe that through continued employee education, they can “achieve strategic goals and performance improvement” (Meister, 1998, Extending, p. 52).

In 1993, corporate universities existed in only 400 companies. In 2001, this number jumped to 2,000. Nelson Heller states that according to CUX, this number will grow to exceed 3,700 by2010, which is more than the number of private United States universities (2000). In an interview with Lillian Beltaos, dean of the School of Applied Media and Information Technology at the Northern Alberta Institute of Technology, Sandra Dillich found that “companies form corporate universities in order to systemize the training function, maximize the investment in education, drive change in the organization, spread common culture and values, develop the employability of the workforce and remain competitive in the marketplace” (2000, p. 25). Judith Mottl further believes that the primary factor for developing a corporate university is to “improve employee productivity and keep staff in touch with the latest technology” (1999, p. 23). While, Jill Vitiello explains that corporate universities do not only focus their curricula on junior and midlevel employees but often provide leadership and executive development education as well (2001).

With the mission of corporate universities in mind, this paper will examine the models that companies use to establish such programs. Recommendations for developing successful corporate universities will be reviewed. In addition, actual examples of corporate universities will be presented and the technology they use to support these programs will be discussed.

Creating a Corporate University

As established, CUX is “a for-profit education research and consulting firm that’s been helping organizations launch and implement corporate universities since 1997” (Nelson, 2001, p. 1). CUX’s consultation includes an audit of a company’s educational strategy and an implementation of a corporate university program. The educational audit follows a 5-step model developed and tested by CUM This model includes “a full learning audit and assessment, a series of design workshops, the creation of a business case and recommendations to senior management,implementation, and finally, further recommendations and review” (Nelson, 2001, p. 1).

Following the completion of CUX’s 5-steps, there are a variety of methods in which corporate universities can foster the continuing education of their employees. Jeanne Meister explains to her clients that there are ten primary steps to implementing and sustaining a successful corporate university. First, the executives or top management of an organization must form a governing body for the corporate university, much like that of a traditional university, which will establish and profess the organization’s commitment to the program. Secondly, the vision or strategic plan of the corporate university must be crafted; thereby,determining the organization’s goals for the program. The organization must then recommend a funding strategy. Most commonly, corporate universities are either funded through corporate allocations or through charges placed on individual business unit budgets. Next the organization must determine its audience or stakeholders who will use the corporate university service. In addition to determining the audience, the organization must also determine how the needs of the audience will be met while continually pursuing the strategic goal of the corporate university. (Meister, 1998, Ten).

Following the completion of the above tasks, corporate university organizers must develop a template for how products and services will be designed to achieve university goals. The organization must also select suppliers, consultants, traditional universities and for-profit firms who will act as learning partners, if appropriate. The use of technology and resources to be used by the corporate university must then be determined. Additionally, a measurement system should be developed that will allow the organization to continually monitor its progress against the university’s strategic goals. Lastly, the governing body must communicate the vision of the corporate university constantly and consistently. All stakeholders should be made aware of the mission, products and programs that make up their organization’s corporate university. (Meister,1998, Ten).

Meister warns that these ten steps may take eighteen months or more to achieve. In following the CUX model, Meister believes organizations can reach the primary corporate university goal of “preparing an organization’s employees to take full advantage of the emerging opportunity and to institutionalize a culture of continuous learning aligned to core business strategies” (Meister, 1998, Ten, p. 41).

Organizational Models for Corporate Universities 

Margaret Kaeter, in her article Virtual Cap and Gown, believes that there are three primary organizational models for Corporate Universities. These models include Classic, Education Portaland Tailored Training. The Classic model refers to tuition support from the employer that allows employees to pursue a degree from a college’s standard curriculum. In this case, students must apply to the college, be accepted and complete required credits to graduate. In some cases, the student’s coursework is done via distance education techniques that may include the Internet, mail and videos. (Kaeter, 2000). The Classic model is also referred to as the Hybrid model. As Meryl Davids explains, using this type of model has encouraged corporate universities to provide their curriculum to non-employees, as well. (Davis, 2000).

Through Education Portals, corporations work with traditional universities or training businesses to provide college courses on-line. These universities may provide the corporation with its own corporate website (portal) which provides students with a virtual campus complete with a company’s logo. This model of the corporate university “offers a seamless blend of courses designed by colleges, commercial training suppliers, and the company’s own training staff’ (Kaeter,2000, p. 119).

Corporate universities may also follow the Tailored Training model which refers to those traditional universities and corporations who are “working in tandem to develop distance learning courses designed to address a company’s specific needs” (Kaeter, 2000 p. 119). In this case, corporations can direct universities on which components of their standard curriculum should be passed on to their employees. Additionally, this partnership allows corporations to add their own input and information into the training materials.

Educational Methods and Materials

Corporate university education is designed and presented in a variety of formats. Most often, curriculum is designed and presented through satellite communication, web based instruction,virtual reality and/or virtual campuses. Through satellite based education, employees from different locations can be brought together in real-time to participate in the course at the same time through video conferencing. Web-based learning is conducted via the Internet or through a corporation’s Intranet. Meister explains that web-based courses allow corporations to “customize learning experiences for individual needs and preferences, and provide the ability to measure performance”(Meister, 1998, Extending, p. 52). Virtual reality offers simulated training that mimics actual employee job duties, while virtual campuses link each of these media components by computers.

Accreditation of Corporate Universities
 

In 1974, the American Council on Education’s Program on Noncollegiate Sponsored instruction (ACE/PONSI) was founded to evaluate “instructional courses and programs offered by business and industry, labor unions, professional and voluntary associations, and government agencies and makes recommendations for college credit based upon such instruction” (Thompson,2000, p. 323). By 2000, ACE/PONSI recommended that courses from over 250 companies receive college credit. These companies included McDonald’s, Bell Telephone and The Ford Motor company.

Following this lead, Gordon Thompson explains that the Arthur D. Little corporation “has created their own in-house educational institutions that offer accredited degrees” (2000, p. 324). When offering degrees, workplace education programs are referred to as corporate colleges. Thompson explains that he supports the notion that corporate colleges have often been established to offer skills to employees that were not otherwise available. He also found through his research that 14institutions met the definition of corporate colleges in 2000 (2000).

Corporate Effects on Traditional Universities

Gordon Thompson believes that accredited institutions may pose a threat to traditional universities as they compete for students and faculty. Conversely, corporate universities are similar to traditional universities in that they are spawning lifelong learning. Furthermore, many traditional universities have found corporate universities to be a benefit rather than a threat. Gordon Thompson found that corporate funds have become increasingly important to traditional universities, consisting of more than “20% of the voluntary support for higher education in the united States” (2000, p. 327). With universities, corporations are able to customize higher education needs to fit their “just-in time skills development,” as quoted from Bruce Pietrykowksi, by dividing college courses “into sub-units each with its own set of learning outcomes” (2001, p. 299). He continues by stating that “these units can then be combined and recombined to create modules or courses that can lead to certificates that validate a certain type of knowledge or skill set as desired by company or industry standards” (2001, p. 299).

According to Nelson Heller, “about sixteen percent of all corporate education partnerships today are with traditional colleges and universities.” (2001, p. 1). As an example, Intel now offers its employees the opportunity to enroll in a MBA program through Babson College which offers students a degree that primarily focuses on Intel cases. Likewise,Valencia Community College earns between $1.5 to $2 million in revenues by supporting the college education of Walt Disney World and Universal Studio employees. (Heller, 2001).

According to Meryl Davids “corporate university advocates are quick to admit that their program don’t take the place of top-notch universit[ies]” (2000, p. 19). However for those students who can not geographically attend top-notch universities, corporate programs no offer them the opportunity. The true burden of corporate universities on traditional universities may actually be felt in a lowered interest in the graduate business schools that offer executives leadership courses. These courses are offered at a cost of $4,000-7,000 dollars and can now be offered through one’sown corporate university at a minimal cost. (Davids, 2000).

Examining Corporate Universities

To measure the success of the entity of a corporate university, one need not look far to find information on a variety of well-known organizations that have established and sustained successful corporate universities. Several of these organizations have been examined and summaries of their corporate model structures are provided below. In each of these cases, one can recognize the common thread through each organization’s corporate university to be that of technology and its use in providing cooperate education. Motorola

Motorola established Motorola University as its corporate university and was “one of the first learning organizations to institute virtual reality in manufacturing training” (Meister, 1998, p. 53). To provide its employee education, Motorola University uses virtual manufacturing labs to train line workers by modeling the equipment instead of using the actual equipment for training purposes. These labs can be used at any Motorola site via the companyintranet through CD-ROM programs. (Meister, 1998). In addition to serving its own employees,Motorola now provides for-profit Learning and Certification services to outside sources as an independent subsidiary of the parent company. (Nelson, 2001).

The Boeing Company.

The Boeing Company provides education to its employees through the Leadership Center. Jill Vitiello explains that a large component of Boeing’s curricula focuses on executive learning. As she mentions, newly promoted supervisory personnel must complete a web-based curriculum within 30 days. This training includes topics on C6company policies and procedures, finding and using resources, and understanding fiduciary responsibilities” (2001, p. 42). Entry level managers”spend one week at a local training site studying performance management, reviewing organizational structure and learning state and regional laws and regulations that govern [their]industry” (Vitiello, 2001, p. 42). Managers are also “required to take core leadership courses at the center at five specific turning points in their careers: when they receive their first management assignments, become managers of managers, prepare for executive responsibilities, begin their first days as executives and assume the challenges of global leadership” (Vitiello, 2001, p. 42).

Boeing’s primary means of evaluating the success of its Leadership Center is by conducting employee surveys on as annual basis. These surveys have indicated, as Vitiello summarizes, that “executives and managers who have attended programs … are more satisfied in their jobs than those who haven’t yet attended the programs” (200 1, p. 42).

Walt Disney 

For those employees hired to work at Disneyland, California, their career begin at the University of Disneyland with an orientation and 40-hour apprenticeship program, most of which takes place on rides. In the classroom, these new hires are given “a very thorough introduction to matters of managerial concern and are tested on their absorption of famous Disneyland fact, lore,and procedure” (Van Maanen, p. 65). Professional Disneyland trainers are responsible for the instructional design, methods and materials they provide in the courses. Course topics include park operations, appearance standards, and Disneyland values. (Van Maanen, p. 68).

For those employees hired to work at Walt Disney World, Florida, they are offered the opportunity to enroll in Valencia Community College. In addition, Disney also trains outside professionals on their successful traits. These three-day professional development programs are designed to provide non-employee executives with Disney “magic” that can be provided in their own industries. This program takes place at the Disney Institute, a 47acre Orlando, Florida campus. The executive program costs $3,000 and includes admission to surrounding Disney parks. Disney is said to offer this program because it believes such an offering enhances their reputation. (Davids,2000). Federal Express

Using exit interviews to determine deficiencies in their business, Federal Express found that many employees left the company because of a lack of career development. As a result, the FederalExpress Quality University was established. This learning strategy allows more than 140,000employees to educate themselves through web-based education. Additionally, Martin Delahoussaye explains that when FedEx employees cannot find a suitable course in the Quality University, they fund up to $2,500 from Federal Express to take courses at outside sources (2001).

United Health/United Technologies Corporation

United Health, a health care provider, offers corporate education through its Learning Institute. Using distance learning technology to offer 24/7 access to course work, United Health partnered with United Technologies Corp. and the Rennselaer Polytechnic Institute (RPI). Distance learning technology is provided by RPI and includes video, nondegree seminars, technical courses and desktop training. These courses are offered from Boston University, Carnegie Mellon,Stanford and the Massachusetts Institute of Technology to employees at both organizations. (Mottl, 1999). The Learning Institute operates on a tuition basis, even within its own corporation. Like many corporate universities, a hybrid funding model requires those who attend the Learning institute to pay for training form their own business unit budgets. (Davids, 2000). OracleCorporation

Oracle University supports those employees from the Oracle Corporation through web-based learning. Oracle University provides its more than 32,000 employees and partner organizations with up-to-date product knowledge. The university consists of a virtual campus and a network of regional classrooms. This campus is comprised of industry knowledge, sales methods,technical skills, and Oracle-specific processes. (Meister, 1998). The General Motors’ Saturn Corporation

Saturn Consulting Services primarily offers corporate university curriculum to noncompetitive non-General Motors employees. The education is primarily geared towards executives and includes information on leading change, team development, and customer care. Meryl Davis explains that the company also “formed a strategic alliance with $20billion aerospace and defense giant, Raytheon Co…. [and] in this arrangement, one of Raytheon’s training divisions,Door Training acts as the international distraction arm for Saturn’s Consulting service, delivering Saturn’s content to other global organizations” (Davis, 2000, p. 19). Bell Atlantic

Bell Atlantic offered its telecommunications technicians the opportunity to earn an Applied Science degrees in Telecommunications Technology through Bell Atlantic’s Training, Education,and Development department. This opportunity resulted from contract negotiations in 1994. The programs’ curriculum, which was custom designed by Bell Atlantic and its union, was offered through twenty-five community colleges. The curriculum included topics in general studies,electricity and electronics, telecommunications, introduction to voice/data, LANs and WANs, and advance technologies, as well as, leadership and teamwork.

Overall, students were required to earn 60 credits through the four-year program. Classes were held during company time, one day per week for two semesters per year. To enroll in the program, employee seniority and scores on the ASSET Test (standard college entrance exam) were considered. The program was free to employees and included books and fees. In 1998, 92 students were awarded degrees. (Mottl, 1999).

Ford Motor Company 

Ford Motor Company calls its corporate university FORDSTAR. FORDSTAR is a”network that enables Ford to provide training, access to experts and product information, and networking opportunities straight to [their more than 6,000] dealerships” (Meister, 1998, Extending, p. 52). This training is conducted via one-way video and two-way audio through a digital worldwide network. FORDSTAR programs are designed for employees in their credit,technical, sales, services and parts departments. Nearly 1, 100 sites can be accessed at the same time, reaching up to 300 employees in a single session. Ford’s satellite system allows employees to obtain the information and training they need when they are available to participate. (Meister, 1998,Extending).

Ford assesses the education it provides employees through various measurement techniques. Primarily, each session requires a progression of steps. If employees are not able to progress through the course, educators can quickly recognize their deficiencies and make changes to curriculum or learning techniques as necessary. FORDSTAR cultivates its educators by providing instructional designers and instructors with their own orientation courses. These”courses focus more on learner’s roles and responsibilities than on the role of the instructor”(Meister, 1998, Extending, p. 52). Dell Computer Corporation

Dell Computer Corporation’s university, Dell University, provides education to its employees via web-based embedded learning. Jeanne Meister explains that embedded learning stems from “the premise that old learning methods are woefully inadequate to keep up with business needs of companies at the forefront of a rapidly changing industry in which knowledge must be constantly updated” (1998, Extending, p. 52). 35-45%of Dell University’s curriculum is delivered via the web. The university’s mission relies on catering to the various learning styles of their employees. (Meister, Extending).

Summary

As stated by Daniel Twomey, et al, “developing a corporate university expresses [an organization’s] commitment to the value of investing in human capital” (1999, p. 340). Companies that develop corporate universities believe that in focusing on employee competencies, skills, and abilities, they are ensuring their competitiveness and future success. Corporate provided education has been found to improve employee satisfaction and employee retention, as well as, provide a competitive advantage for many organizations. (Twomey, et al, 1999).

Conclusion 

As Jeanne Meister concludes, corporate universities are built on a system that understands”the chief concern for knowledge workers in nearly every industry and occupation is the short shelf life of their knowledge, causing them to have to constantly retool their schools” (1998, Extending,p. 52). Employees benefit from the corporate university movement in more ways than simply being able to perform their assigned jobs better. They also learn skills and possibly earn degrees that can be carried through their career, making they, themselves, more marketable to the workplace. Corporate universities are the “fastest growing segment of the adult education market” (Meister,1998, Ten, p. ). Additionally, those corporations that provide corporate universities tend to have an advantage over the “eligible employee pool,” in that they are often perceived as “employers of choice” (Meister, 1998, Ten, p. 53).

In closing, corporate universities strive to achieve their mission of developing programs that are clearly linked to business objectives and organizational strategy. These programs are designed to convey corporate culture and focus on learning beyond on-the job training. By doing so, many employees throughout the United States and abroad are offered educational opportunities that might not otherwise be available to them.

REFERENCES

Davids, M. (2000). Corporate universities. Journal of business Strategy. V21 P19.

Delahoussaye, A (2001). European economy: Europe begins to adopt U.S. training styles. Training. V38 ii p6l.

Dillich, S. (2000). Corporate universities: More companies are creating their own corporate universities in order to train employees. Computing Canada. p25.

Heller, N. (2001). Changes sees corporate universities on rise. Heller Report on Educational Technology Markets. v12 i8 pl.

Kaeter, A (2000). Virtual cap and gown. Training. v37 n9 p 114-22.

Meister, J. (1998). Extending the short shelf life of knowledge. Training and Development. v52 no6 p52-53.

Meister, J. (1998). Ten steps to creating a corporate university. Training and Development. v52 nl I p38-43.

Mottl, J. (1999). Corporate universities grow: Bell atlantic, motorola, others have elaborate technology, training programs. Internetweek. p23.

Pietrykowski, B. (2001). Information technology and commercialization of knowledge incorporate universities and class dynamics in an era of technological restructuring. Journal of Economic Issues. v35 i2p299.

Thompson, G. (2000). Unfulfilled prophecy: The evolution of corporate colleges. The Journal of Higher Education. v71 n3 p322-4 1.

Twomey, D. and G. Jones, L. Densford, T. Keller and J. Davis. (1999). Corporate universities change and competitive advantage. Global Competitiveness. v7 i I p340.

Van Maanen, J. (unknown). “The smile factory: Work at disneyland,” found in The Differentiation Perspective. p58-76.

Vitiello, J. (2001). New roles for corporate universities. Computerworld. p42.

There are now reputedly about more than 2,500 Corp Us’ or Academies being established around the World especially in US and Europe.Experts believe that soon there will be more Corp Us than Traditional Us established in this World since Corporations have now began the tasks of educating their people with this kind of corporate learning or learning while earning.The traditional Us cannot cope with this need of continual learning especially in subject matters so specific to the companies concerned.Companies like McDonald have established their Corp U known as Hamburger U many years ago (1960s) to train their people on the restaurant business right for Management and Employee levels.Motorola U and Intel U are also among the early starters.See the list below of companies with their own Corp Us or Academies:

Some organizations with CU activities:

 • AlcatelUniversity(France)
 • ALSTOM Learning Institute (France)
 • Axa (France)
 • Bombardier (France)
 • Cap Gemini (France)
 • EADS CorporateBusinessAcademy(France)
 • LVMH House (France)
 • Schneider Electric (France)
 • Suez (France)
 • Thales (France)
 • Vivendi Universal (France)
 • Union Fenosa Corporate University (France)
 • Allianz Management Institute (Germany)
 • BMW (Germany)
 • DaimlerChryslerServicesAcademy(Germany)
 • DeutscheBankUniversity(Germany)
 • LufthansaSchoolof Business (Germany)
 • Siemens Business Services (Germany)
 • Volkswagen Coaching (Germany)
 • ISVOR-Fiat (Italy)
 • ABNAMROAcademy(TheNetherlands)
 • HeinekenUniversity(TheNetherlands)
 • INGBusinessSchool(TheNetherlands)
 • Shell Open University (TheNetherlands)
 • ABBUniversity(Switzerland)
 • Holcim (Switzerland)
 • Novartis (Switzerland)
 • ST Microelectronics University (Switzerland)
 • Swiss Re (Switzerland)
 • Union Bank of Switzerland Leadership Institute (Switzerland)
 • BAE (UK)
 • BT (UK)
 • Centerparcs (UK)
 • Egg (UK)
 • LloydsTSBUniversity(UK)
 • Unilever (UK)
 • Honda (Europe)
 • Bank ofMontreal(Canada)
 • Intel Virtual CU (USA)
 • Boeing Leadership Development Centre (USA)
 • McDonald’s Hamburger University (USA)
 • MotorolaUniversity(USA)
 • General Electric Jack Welch Leadership Centre (USA)
 • National Semiconductor (USA)
 • Chase Manhattan Bank (USA)
 • Cisco (USA)
 • GeneralMotorsUniversity(USA & Europe)
 • Charles Schwab (USA)
 • VISA (USA)
 • HP (USA)
 • World Bank (USA)
 • Dell Learning (USA)
 • FordUniversity(USA)
 • Electrolux Univerity (USA)

From Ramli’s brief analysis Malaysia also have some Corp Us (or operating like a Corp U):

 • Maybank Academy
 • Maxis Academy
 • Lafarge University
 • Motorola U
 • Intel U
 • UEM Leadership Centre
 • and others
HOPEFULLY ANYONE WHO KNOWS ABOUT THIS CORP U BEING ESTABLISHED IN THEIR COMPANIES,PLEASE INFORM RAMLI.
YOU CAN CALL 019-2537165 OR email: ramlipromoter@yahoo.com
Definitely Malaysia need more Corp Us because of the significant role Corp U now play in building the organisation to World Class levels.Read more on Corp Us in ths blog and also at other websites.
Ramli will write more on this subject in the coming posts.Inshallah.
The list below are the Bursa Listed Companies in the MAIN MARKET:

Main Market

(List updated as at 21 July 2010)


[S] Shariah-Compliant Securities

A

 1. A & M REALTY BHD   [S]
 2. ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND
 3. ABRIC BHD   [S]
 4. ACOUSTECH BHD   [S]
 5. ADVANCE SYNERGY BHD
 6. ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY (M) BHD   [S]
 7. ADVENTA BHD   [S]
 8. AE MULTI HOLDINGS BHD   [S]
 9. AEON CO. (M) BHD
 10. AEON CREDIT SERVICE (M) BHD
 11. AFFIN HOLDINGS BHD
 12. AHB HOLDINGS BHD   [S]
 13. AHMAD ZAKI RESOURCES BHD   [S]
 14. AIC CORPORATION BHD   [S]
 15. AIKBEE RESOURCES BHD   [S]
 16. AIRASIA BHD   [S]
 17. AJINOMOTO (M) BHD   [S]
 18. AJIYA BHD   [S]
 19. AL-AQAR KPJ REIT
 20. AL-HADHARAH BOUSTEAD REIT
 21. ALAM MARITIM RESOURCES BHD   [S]
 22. ALIRAN IHSAN RESOURCES BHD
 23. ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
 24. ALLIANZ MALAYSIA BHD
 25. ALUMINIUM COMPANY OF MALAYSIA BHD   [S]
 26. AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL BHD   [S]
 27. AMANAH HARTA TANAH PNB
 28. AMCORP PROPERTIES BHD   [S]
 29. AMFIRST REITS
 30. AMMB HOLDINGS BHD
 31. AMTEK HOLDINGS BHD   [S]
 32. AMTEL HOLDINGS BHD   [S]
 33. AMWAY (M) HOLDINGS BHD   [S]
 34. ANALABS RESOURCES BHD   [S]
 35. ANCOM BHD   [S]
 36. ANN JOO RESOURCES BHD   [S]
 37. APB RESOURCES BHD   [S]
 38. APEX EQUITY HOLDINGS BHD
 39. APEX HEALTHCARE BHD   [S]
 40. APFT BHD   [S]
 41. APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD   [S]
 42. APOLLO FOOD HOLDINGS BHD   [S]
 43. A-RANK BHD   [S]
 44. ARK RESOURCES BHD   [S]
 45. ASAS DUNIA BHD   [S]
 46. ASIA FILE CORPORATION BHD   [S]
 47. ASIA PACIFIC LAND BHD
 48. ASIAN PAC HOLDINGS BHD   [S]
 49. ASTINO BHD   [S]
 50. ASTRAL ASIA BHD   [S]
 51. ASTRAL SUPREME BHD   [S]
 52. ATIS CORPORATION BHD   [S]
 53. ATLAN HOLDINGS BHD   [S]
 54. ATRIUM REITS
 55. ATURMAJU RESOURCES BHD   [S]
 56. AUTOAIR HOLDINGS BHD   [S]
 57. AUTOV CORPORATION BHD   [S]
 58. AWC BHD   [S]
 59. AXIATA GROUP BHD     [S]
 60. AXIS REITS
 61. AYER MOLEK RUBBER CO BHD, THE   [S]

B

 1. B.I.G. INDUSTRIES BHD   [S]
 2. BANDAR RAYA DEVELOPMENTS BHD   [S]
 3. BENALEC HOLDINGS BERHAD   [S]
 4. BANENG HOLDINGS BHD   [S]
 5. BASWELL RESOURCES BHD
 6. BATU KAWAN BHD   [S]
 7. BCB BHD   [S]
 8. BERJAYA ASSETS BERHAD
 9. BERJAYA CORPORATION BHD
 10. BERJAYA FOOD BHD   [S]
 11. BERJAYA LAND BHD
 12. BERJAYA MEDIA BHD   [S]
 13. BERJAYA SPORTS TOTO BHD
 14. BERTAM ALLIANCE BHD   [S]
 15. BHS INDUSTRIES BHD   [S]
 16. BIMB HOLDINGS BHD   [S]
 17. BINA DARULAMAN BHD   [S]
 18. BINA GOODYEAR BHD   [S]
 19. BINA PURI HOLDINGS BHD   [S]
 20. BINTAI KINDEN CORPORATION BHD   [S]
 21. BINTULU PORT HOLDINGS BHD   [S]
 22. BIO OSMO BHD   [S]
 23. BIOSIS GROUP BHD   [S]
 24. BLD PLANTATION BHD   [S]
 25. BOLTON BHD   [S]
 26. BONIA CORPORATION BHD   [S]
 27. BOON KOON GROUP BHD   [S]
 28. BORNEO OIL BHD   [S]
 29. BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP BHD   [S]
 30. BOUSTEAD HOLDINGS BHD
 31. BOX-PAK (MALAYSIA) BHD   [S]
 32. BP PLASTICS HOLDING BHD   [S]
 33. BRAHIMS HOLDINGS BHD   [S]
 34. BREM HOLDINGS BHD   [S]
 35. BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
 36. BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BHD
 37. BSL CORPORATION BERHAD   [S]
 38. BTM RESOURCES BHD   [S]
 39. BUMI ARMADA BHD   [S]
 40. BURSA MALAYSIA BHD

C

 1. C.I. HOLDINGS BHD   [S]
 2. CAB CAKARAN CORPORATION BHD   [S]
 3. CAELY HOLDINGS BHD   [S]
 4. CAHYA MATA SARAWAK BHD   [S]
 5. CAM RESOURCES BHD   [S]
 6. CAN-ONE BHD   [S]
 7. CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST
 8. CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD
 9. CB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING BHD   [S]
 10. CBSA BHD   [S]
 11. CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD   [S]
 12. CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD   [S]
 13. CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION BHD   [S]
 14. CENTURY BOND BHD   [S]
 15. CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD   [S]
 16. CENTURY SOFTWARE HOLDINGS BHD   [S]
 17. CEPATWAWASAN GROUP BHD   [S]
 18. CHEE WAH CORPORATION BHD   [S]
 19. CHEETAH HOLDINGS BHD   [S]
 20. CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA BHD   [S]
 21. CHIN TECK PLANTATIONS BHD   [S]
 22. CHIN WELL HOLDINGS BHD   [S]
 23. CHINA OUHUA WINERY HOLDINGS LIMITED
 24. CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
 25. CHUAN HUAT RESOURCES BHD   [S]
 26. CIMB GROUP HOLDINGS BHD
 27. CLASSIC SCENIC BHD   [S]
 28. CME GROUP BHD   [S]
 29. CN ASIA CORPORATION BHD   [S]
 30. CNI HOLDINGS BHD   [S]
 31. COASTAL CONTRACTS BHD   [S]
 32. COCOALAND HOLDINGS BHD   [S]
 33. COMINTEL CORPORATION BHD   [S]
 34. COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD   [S]
 35. COMPUGATES HOLDINGS BHD   [S]
 36. COMPUTER FORMS (M) BHD   [S]
 37. CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS BHD   [S]
 38. COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
 39. COUNTRY VIEW BHD   [S]
 40. CRESCENDO CORPORATION BHD   [S]
 41. CREST BUILDER HOLDINGS BHD   [S]
 42. CSC STEEL HOLDINGS BHD   [S]
 43. CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD   [S]
 44. CYL CORPORATION BHD   [S]
 45. CYMAO HOLDINGS BHD   [S]
 46. CYPARK RESOURCES BHD  [S]

D

 1. D & O GREEN TECHNOLOGIES BHD   [S]
 2. D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD   [S]
 3. DAIBOCHI PLASTIC & PACKAGING INDS BHD   [S]
 4. DAIMAN DEVELOPMENT BHD   [S]
 5. DAMANSARA REALTY BHD   [S]
 6. DATAPREP HOLDINGS BHD   [S]
 7. DAYA MATERIALS BHD   [S]
 8. DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD   [S]
 9. DEGEM BHD   [S]
 10. DELEUM BHD   [S]
 11. DELLOYD VENTURES BHD   [S]
 12. DENKO INDUSTRIAL CORPORATION BHD   [S]
 13. DIALOG GROUP BHD   [S]
 14. DIGI.COM BHD   [S]
 15. DIJAYA CORPORATION BHD   [S]
 16. DKLS INDUSTRIES BHD   [S]
 17. DKSH HOLDINGS(M)BHD   [S]
 18. D’NONCE TECHNOLOGY BHD   [S]
 19. DOLOMITE CORPORATION BHD   [S]
 20. DOMINANT ENTERPRISE BHD   [S]
 21. DPS RESOURCES BHD   [S]
 22. DRB-HICOM BHD
 23. DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD   [S]
 24. DUTALAND BHD   [S]
 25. DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD   [S]
 26. DXN HOLDINGS BHD   [S]

E

 1. EASTERN & ORIENTAL BHD   [S]
 2. EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORP. BHD   [S]
 3. ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BHD
 4. ECOFIRST CONSOLIDATED BHD   [S]
 5. ECS ICT BHD   [S]
 6. EDARAN BHD   [S]
 7. EDEN INC BHD   [S]
 8. EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD   [S]
 9. EG INDUSTRIES BHD   [S]
 10. EKOVEST BHD   [S]
 11. EKOWOOD INTERNATIONAL BHD   [S]
 12. EKSONS CORPORATION BHD   [S]
 13. EMAS KIARA INDUSTRIES BHD   [S]
 14. EMICO HOLDINGS BHD   [S]
 15. EMIVEST BHD   [S]
 16. ENCORP BHD
 17. ENG KAH CORPORATION BHD   [S]
 18. ENG TEKNOLOGI HOLDINGS BHD   [S]
 19. ENGTEX GROUP BHD   [S]
 20. EON CAPITAL BHD
 21. EONMETALL GROUP BHD   [S]
 22. EP MANUFACTURING BHD   [S]
 23. EQUINE CAPITAL BHD   [S]
 24. ESSO MALAYSIA BHD   [S]
 25. ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP BHD   [S]
 26. ETI TECH CORPORATION BHD   [S]
 27. EUPE CORPORATION BHD   [S]
 28. EURO HOLDINGS BHD   [S]
 29. EUROSPAN HOLDINGS BHD   [S]
 30. EVERGREEN FIBREBOARD BHD   [S]
 31. EVERSENDAI CORPORATION BHD
 32. EWEIN BHD   [S]
 33. EXCEL FORCE MSC BHD   [S]

F

 1. FABER GROUP BHD
 2. FACB INDUSTRIES INCORPORATED BHD   [S]
 3. FAJARBARU BUILDER GROUP BHD   [S]
 4. FAR EAST HOLDINGS BHD   [S]
 5. FARLIM GROUP (M) BHD   [S]
 6. FARM’S BEST BHD   [S]
 7. FAVELLE FAVCO BHD   [S]
 8. FCW HOLDINGS BHD   [S]
 9. FEDERAL FURNITURE HOLDINGS (M) BHD   [S]
 10. FIAMMA HOLDINGS BHD   [S]
 11. FIBON BHD   [S]
 12. FIMA CORPORATION BHD   [S]
 13. FITTERS DIVERSIFIED BHD   [S]
 14. FOCAL AIMS HOLDINGS BHD   [S]
 15. FOCUS LUMBER BHD   [S]
 16. FORMIS RESOURCES BHD   [S]
 17. FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES BHD   [S]
 18. FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
 19. FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD   [S]
 20. FRONTKEN CORPORATION BHD   [S]
 21. FSBM HOLDINGS BHD   [S]
 22. FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF
 23. FURNIWEB INDUSTRIAL PRODUCTS BHD   [S]
 24. FURQAN BUSINESS ORGANISATION BHD   [S]
 25. FUTUTECH BHD   [S]

G

 1. GADANG HOLDINGS BHD   [S]
 2. GAMUDA BHD   [S]
 3. GEFUNG HOLDING  BHD   [S]
 4. GENTING BHD
 5. GENTING MALAYSIA BHD
 6. GENTING PLANTATIONS BHD
 7. GEORGE KENT (M) BHD   [S]
 8. GE-SHEN CORPORATION BHD   [S]
 9. GHL SYSTEMS BHD   [S]
 10. GLENEALY PLANTATIONS (M) BHD   [S]
 11. GLOBAL CARRIERS BHD   [S]
 12. GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD   [S]
 13. GLOMAC BHD   [S]
 14. GOH BAN HUAT BHD   [S]
 15. GOLDEN FRONTIER BHD   [S]
 16. GOLDEN LAND BHD   [S]
 17. GOLDEN PHAROS BHD   [S]
 18. GOLDEN PLUS HOLDINGS BHD  [S]
 19. GOLDIS BHD
 20. GOLSTA SYNERGY BHD   [S]
 21. GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES BHD   [S]
 22. GOPENG BHD   [S]
 23. GPA HOLDINGS BHD   [S]
 24. GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD
 25. GRAND HOOVER BHD   [S]
 26. GREEN PACKET BHD   [S]
 27. GROMUTUAL BHD   [S]
 28. GSB GROUP BHD
 29. GUAN CHONG BHD   [S]
 30. GUH HOLDINGS BHD   [S]
 31. GUINNESS ANCHOR BHD
 32. GUNUNG CAPITAL BERHAD   [S]
 33. GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
 34. GW PLASTICS HLDGS BHD   [S]

H

 1. HAI-O ENTERPRISE BHD
 2. HAISAN RESOURCES BHD   [S]
 3. HALEX HOLDINGS BHD   [S]
 4. HANDAL RESOURCES BHD   [S]
 5. HAP SENG CONSOLIDATED BHD   [S]
 6. HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BHD   [S]
 7. HARBOUR-LINK GROUP BHD   [S]
 8. HARN LEN CORPORATION BHD   [S]
 9. HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
 10. HARTALEGA HOLDINGS BHD   [S]
 11. HARVEST COURT INDUSTRIES BHD   [S]
 12. HEITECH PADU BHD   [S]
 13. HEKTAR REITS
 14. HELP INTERNATIONAL CORPORATION BHD   [S]
 15. HEVEABOARD BHD   [S]
 16. HEXAGON HOLDINGS BHD   [S]
 17. HEXZA CORPORATION BHD
 18. HIAP TECK VENTURE BHD   [S]
 19. HIL INDUSTRIES BHD   [S]
 20. HING YIAP GROUP BHD   [S]
 21. HIROTAKO HOLDINGS BHD   [S]
 22. HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD   [S]
 23. HO WAH GENTING BHD   [S]
 24. HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD   [S]
 25. HOCK LOK SIEW CORPORATION BHD   [S]
 26. HOCK SENG LEE BHD   [S]
 27. HOCK SIN LEONG GROUP BHD   [S]
 28. HOMERITZ CORPORATION BHD   [S]
 29. HONG LEONG BANK BHD
 30. HONG LEONG CAPITAL BHD
 31. HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
 32. HONG LEONG INDUSTRIES BHD   [S]
 33. HOVID BHD   [S]
 34. HPI RESOURCES BHD   [S]
 35. HUA YANG BHD   [S]
 36. HUAT LAI RESOURCES BHD
 37. HUBLINE BHD   [S]
 38. HUNZA PROPERTIES BHD   [S]
 39. HUP SENG INDUSTRIES BHD   [S]
 40. HWA TAI INDUSTRIES BHD   [S]
 41. HWANG-DBS (M) BHD
 42. HYTEX INTEGRATED BHD   [S]

I

 1. I-BHD   [S]
 2. IBRACO BHD   [S]
 3. ICAPITAL.BIZ BHD
 4. IGB CORPORATION BHD
 5. IJM CORPORATION BHD   [S]
 6. IJM LAND BHD   [S]
 7. IJM PLANTATIONS BHD   [S]
 8. IMASPRO CORPORATION BHD   [S]
 9. INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC   [S]
 10. INGRESS CORPORATION BHD   [S]
 11. INNOPRISE PLANTATIONS BHD   [S]
 12. INSAS BHD
 13. INTEGRATED LOGISTICS BHD   [S]
 14. INTEGRATED RUBBER CORPORATION BHD   [S]
 15. INTEGRAX BHD   [S]
 16. IOI CORPORATION BHD   [S]
 17. IPMUDA BHD   [S]
 18. IQ GROUP HOLDINGS BHD   [S]
 19. IREKA CORPORATION BHD   [S]
 20. INDUSTRONICS BHD   [S]
 21. IRE-TEX CORPORATION BHD   [S]
 22. IRM GROUP BHD   [S]
 23. IVORY PROPERTIES GROUP BHD   [S]

J

 1. JADI IMAGING HOLDINGS BHD   [S]
 2. JAKS RESOURCES BERHAD   [S]
 3. JASA KITA BHD   [S]
 4. JAVA BHD   [S]
 5. JAYA TIASA HOLDINGS BHD   [S]
 6. JAYCORP BHD   [S]
 7. JCY INTERNATIONAL BHD   [S]
 8. JERASIA CAPITAL BHD   [S]
 9. JERNEH ASIA BHD
 10. JMR CONGLOMERATION BHD   [S]
 11. JOBSTREET CORPORATION BHD   [S]
 12. JOHAN HOLDINGS BHD
 13. JOHORE TIN BHD   [S]
 14. JOTECH HOLDINGS BHD   [S]
 15. JPK HOLDINGS BHD   [S]
 16. JT INTERNATIONAL BHD

K

 1. K. SENG SENG CORPORATION BHD   [S]
 2. K & N KENANGA HOLDINGS BHD
 3. K-STAR SPORTS LIMITED   [S]
 4. KAF-SEAGROATT & CAMPBELL BHD
 5. KAMDAR GROUP (M) BHD   [S]
 6. KARAMBUNAI CORP BHD
 7. KAWAN FOOD BHD   [S]
 8. KBB RESOURCES BHD   [S]
 9. KBES BHD   [S]
 10. KECK SENG (M) BHD   [S]
 11. KEIN HING INTERNATIONAL BHD   [S]
 12. KEJURUTERAAN SAMUDRA TIMUR BHD   [S]
 13. KELADI MAJU BHD   [S]
 14. KEN HOLDINGS BHD   [S]
 15. KENCANA PETROLEUM BHD   [S]
 16. KESM INDUSTRIES BHD   [S]
 17. KEY ASIC BERHAD   [S]
 18. KFC HOLDINGS (M) BHD   [S]
 19. KHEE SAN BHD   [S]
 20. KHIND HOLDINGS BHD   [S]
 21. KIA LIM BHD   [S]
 22. KIAN JOO CAN FACTORY BHD
 23. KIM HIN INDUSTRY BHD   [S]
 24. KIM LOONG RESOURCES BHD   [S]
 25. KIMLUN CORPORATION BHD    [S]
 26. KINSTEEL BHD   [S]
 27. KKB ENGINEERING BHD   [S]
 28. KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD   [S]
 29. KLUANG RUBBER CO (M) BHD   [S]
 30. KNM GROUP BHD   [S]
 31. KNUSFORD BHD   [S]
 32. KOBAY TECHNOLOGY BHD   [S]
 33. KOMARKCORP BHD   [S]
 34. KONSORTIUM LOGISTIK BHD   [S]
 35. KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD   [S]
 36. KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD   [S]
 37. KOTRA INDUSTRIES BHD   [S]
 38. KPJ HEALTHCARE BHD   [S]
 39. KPS CONSORTIUM BHD   [S]
 40. KRETAM HOLDINGS BHD  [S]
 41. KRISASSETS HOLDINGS BHD   [S]
 42. KSL HOLDINGS BHD   [S]
 43. KUALA LUMPUR KEPONG BHD   [S]
 44. KUANTAN FLOUR MILLS BHD   [S]
 45. KUB MALAYSIA BHD   [S]
 46. KUCHAI DEVELOPMENT BHD   [S]
 47. KULIM (M) BHD   [S]
 48. KUMPULAN EUROPLUS BHD
 49. KUMPULAN FIMA BHD   [S]
 50. KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD   [S]
 51. KUMPULAN HARTANAH SELANGOR BHD   [S]
 52. KUMPULAN JETSON BHD   [S]
 53. KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR BHD   [S]
 54. KUMPULAN POWERNET BHD   [S]
 55. KURNIA ASIA BHD
 56. KWANTAS CORPORATION BHD   [S]
 57. KYM HOLDINGS BHD   [S]

L

 1. LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD   [S]
 2. LAND & GENERAL BHD   [S]
 3. LANDMARKS BHD
 4. LATEXX PARTNERS BHD   [S]
 5. LATITUDE TREE HOLDINGS BHD   [S]
 6. LAY HONG BHD   [S]
 7. LB ALUMINIUM BHD   [S]
 8. LBI CAPITAL BHD   [S]
 9. LBS BINA GROUP BHD   [S]
 10. LCTH CORPORATION BHD   [S]
 11. LEADER STEEL HOLDINGS BHD   [S]
 12. LEADER UNIVERSAL HOLDINGS BHD   [S]
 13. LEBTECH BERHAD   [S]
 14. LEE SWEE KIAT GROUP BHD   [S]
 15. LEN CHEONG HOLDING BHD   [S]
 16. LEONG HUP HOLDINGS BHD   [S]
 17. LEWEKO RESOURCES BHD   [S]
 18. LFE CORPORATION BHD   [S]
 19. LIEN HOE CORPORATION BHD   [S]
 20. LII HEN INDUSTRIES BHD   [S]
 21. LINEAR CORPORATION BHD
 22. LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD   [S]
 23. LINGUI DEVELOPMENT BHD
 24. LION CORPORATION BHD   [S]
 25. LION DIVERSIFIED HOLDINGS BHD   [S]
 26. LION FOREST INDUSTRIES BHD   [S]
 27. LION INDUSTRIES CORPORATION BHD   [S]
 28. LIPO CORPORATION BHD   [S]
 29. LONDON BISCUITS BHD   [S]
 30. LPI CAPITAL BHD
 31. LTKM BHD   [S]
 32. LUSTER INDUSTRIES BHD   [S]
 33. LUXCHEM CORPORATION BHD   [S]
 34. LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD   [S]

M

 1. MAA HOLDINGS BHD
 2. MAGNA PRIMA BHD   [S]
 3. MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD   [S]
 4. MAH SING GROUP BHD   [S]
 5. MAHAJAYA BHD   [S]
 6. MAJOR TEAM HOLDINGS BHD   [S]
 7. MAJUPERAK HOLDINGS BHD   [S]
 8. MALAYAN BANKING BHD
 9. MALAYAN FLOUR MILLS BHD   [S]
 10. MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
 11. MALAYSIA AICA BHD   [S]
 12. MALAYSIA AIRPORT HOLDINGS BHD
 13. MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
 14. MALAYSIA PACIFIC CORP BHD   [S]
 15. MALAYSIA PACKAGING INDUSTRY BHD
 16. MALAYSIA SMELTING CORPORATION BHD   [S]
 17. MALAYSIA STEEL WORKS (KL) BHD   [S]
 18. MALAYSIAN AE MODELS HOLDINGS BHD   [S]
 19. MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
 20. MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD   [S]
 21. MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
 22. MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BHD   [S]
 23. MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BHD   [S]
 24. MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BHD   [S]
 25. MALPAC HOLDINGS BHD
 26. MALTON BHD   [S]
 27. MAMEE-DOUBLE DECKER (M) BHD   [S]
 28. MANULIFE HOLDINGS BHD
 29. MARCO HOLDINGS BHD   [S]
 30. MASTER-PACK GROUP BHD   [S]
 31. MASTERSKILL EDUCATION GROUP BHD   [S]
 32. MAXBIZ CORPORATION BHD   [S]
 33. MAXIS BHD   [S]
 34. MAXTRAL INDUSTRY BHD   [S]
 35. MAXWELL INTERNATIONAL HOLDINGS BHD   [S]
 36. MBf HOLDINGS BHD
 37. MBM RESOURCES BHD   [S]
 38. MEDA INC. BHD
 39. MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LTD   [S]
 40. MEDIA PRIMA BHD
 41. MEGA FIRST CORPORATION BHD   [S]
 42. MELATI EHSAN HOLDINGS BHD   [S]
 43. MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD   [S]
 44. MENANG CORPORATION (M) BHD   [S]
 45. MENTIGA CORPORATION BHD   [S]
 46. MERCURY INDUSTRIES BHD
 47. MERGE ENERGY BHD   [S]
 48. MERGE HOUSING BHD   [S]
 49. MESB BHD   [S]
 50. MESINIAGA BHD   [S]
 51. METAL RECLAMATION BHD   [S]
 52. METECH GROUP BHD   [S]
 53. METROD (M) BHD   [S]
 54. METRONIC GLOBAL BHD   [S]
 55. MHC PLANTATIONS BHD   [S]
 56. MIECO CHIPBOARD BHD   [S]
 57. MILUX CORPORATION BHD   [S]
 58. MINETECH RESOURCES BHD   [S]
 59. MINHO (M) BHD   [S]
 60. MINTYE INDUSTRIES BHD   [S]
 61. MISC BHD   [S]
 62. MITHRIL BHD   [S]
 63. MITRAJAYA HOLDINGS BHD   [S]
 64. MK LAND HOLDINGS BHD   [S]
 65. MKH BHD
 66. MMC CORPORATION BHD   [S]
 67. MNRB HOLDINGS BHD
 68. MSM MALAYSIA HOLDINGS BHD   [S]
 69. MTD ACPI ENGINEERING BHD   [S]
 70. MUAR BAN LEE GROUP BHD    [S]
 71. MUDA HOLDINGS BHD   [S]
 72. MUDAJAYA GROUP BHD   [S]
 73. MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD   [S]
 74. MUI PROPERTIES BHD   [S]
 75. MULPHA INTERNATIONAL BHD
 76. MULPHA LAND BHD   [S]
 77. MULTI SPORTS HOLDINGS LTD    [S]
 78. MULTI-CODE ELECTRONICS INDS. (M) BHD   [S]
 79. MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD
 80. MULTI-USAGE HOLDINGS BHD   [S]
 81. MWE HOLDINGS BHD   [S]
 82. MY E.G. SERVICES BHD   [S]
 83. MYCRON STEEL BHD   [S]
 84. MyETF DJISLAMICMKTMSIATITANS25

N

 1. NADAYU PROPERTIES BHD
 2. NAGAMAS INTERNATIONAL BHD   [S]
 3. NAIM HOLDINGS BHD   [S]
 4. NAIM INDAH CORPORATION BHD   [S]
 5. NAKAMICHI CORPORATION BHD   [S]
 6. NARRA INDUSTRIES BHD   [S]
 7. NATIONWIDE EXPRESS COURIER SERVICES BHD   [S]
 8. NCB HOLDINGS BHD   [S]
 9. NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD   [S]
 10. NESTLE (M) BHD   [S]
 11. NEW HOONG FATT HOLDINGS BHD   [S]
 12. NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BHD, THE   [S]
 13. NGIU KEE CORPORATION (M) BHD   [S]
 14. NI HSIN RESOURCES BHD   [S]
 15. NILAI RESOURCES GROUP BHD   [S]
 16. NOTION VTEC BHD   [S]
 17. NPC RESOURCES BHD   [S]
 18. NTPM HOLDINGS BHD   [S]
 19. NV MULTI CORPORATION BHD
 20. NWP HOLDINGS BHD   [S]
 21. NYLEX (M) BHD   [S]

O

 1. OCB BHD   [S]
 2. OCTAGON CONSOLIDATED BHD   [S]
 3. OGAWA WORLD BHD   [S]
 4. OKA CORPORATION BHD   [S]
 5. OLDTOWN BERHAD
 6. OLYMPIA INDUSTRIES BHD
 7. ORIENTAL FOOD INDUSTRIES HOLDINGS BHD   [S]
 8. ORIENTAL HOLDINGS BHD   [S]
 9. ORIENTAL INTEREST BHD   [S]
 10. ORNAPAPER BHD   [S]
 11. OSK HOLDINGS BHD
 12. OSK PROPERTY HOLDINGS BHD   [S]

P

 1. P.A. RESOURCES BHD   [S]
 2. P.I.E. INDUSTRIAL BHD   [S]
 3. PACIFIC & ORIENT BHD
 4. PACIFICMAS BHD
 5. PADIBERAS NASIONAL BHD   [S]
 6. PADINI HOLDINGS BHD   [S]
 7. PAHANCO CORPORATION BHD   [S]
 8. PAN MALAYSIA CAPITAL BHD
 9. PAN MALAYSIA CORPORATION BHD   [S]
 10. PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
 11. PAN MALAYSIAN INDUSTRIES BHD   [S]
 12. PANSAR BHD   [S]
 13. PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BHD   [S]
 14. PANTECH GROUP HOLDINGS BHD   [S]
 15. PAOS HOLDINGS BHD   [S]
 16. PARAGON UNION BHD   [S]
 17. PARAMOUNT CORPORATION BHD
 18. PARKSON HOLDINGS BHD   [S]
 19. PASDEC HOLDINGS BHD   [S]
 20. PATIMAS COMPUTERS BHD   [S]
 21. PBA HOLDINGS BHD   [S]
 22. PCCS GROUP BHD   [S]
 23. PDZ HOLDINGS BHD   [S]
 24. PELANGI PUBLISHING GROUP BHD   [S]
 25. PELIKAN INT.CORPORATION BHD   [S]
 26. PFCE BERHAD   [S]
 27. PLS PLANTATIONS BHD   [S]
 28. PENSONIC HOLDINGS BHD   [S]
 29. PENTAMASTER CORPORATION BHD   [S]
 30. PERAK CORPORATION BHD   [S]
 31. PERDANA PETROLEUM BHD   [S]
 32. PERDUREN (M) BHD  [S]
 33. PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI BHD   [S]
 34. PERMAJU INDUSTRIES BHD   [S]
 35. PERUSAHAAN SADUR TIMAH M’SIA (PERSTIMA) BHD
 36. PERWAJA HOLDINGS BERHAD   [S]
 37. PETALING TIN BHD   [S]
 38. PETRA ENERGY BHD   [S]
 39. PETROL ONE RESOURCES BHD   [S]
 40. PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD   [S]
 41. PETRONAS DAGANGAN BHD   [S]
 42. PETRONAS GAS BHD   [S]
 43. PHARMANIAGA BHD   [S]
 44. PINEHILL PACIFIC BERHAD   [S]
 45. PINTARAS JAYA BHD   [S]
 46. PJ DEVELOPMENT HOLDINGS BHD   [S]
 47. PJBUMI BHD   [S]
 48. PJI HOLDINGS BHD   [S]
 49. PLB ENGINEERING BHD   [S]
 50. PLENITUDE BHD   [S]
 51. PLUS EXPRESSWAYS BHD   [S]
 52. PMB TECHNOLOGY BHD   [S]
 53. PNE PCB BHD   [S]
 54. POH HUAT RESOURCES HOLDINGS BHD   [S]
 55. POH KONG HOLDINGS BHD   [S]
 56. POLY GLASS FIBRE (M) BHD   [S]
 57. POS MALAYSIA BHD   [S]
 58. POWER ROOT BHD   [S]
 59. PPB GROUP BHD   [S]
 60. PREMIUM NUTRIENTS BHD   [S]
 61. PRESS METAL BHD   [S]
 62. PRESTAR RESOURCES BHD   [S]
 63. PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD   [S]
 64. PRINSIPTEK CORPORATION BHD   [S]
 65. PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION BHD   [S]
 66. PROLEXUS BHD   [S]
 67. PROTASCO BHD   [S]
 68. PROTON HOLDINGS BHD   [S]
 69. PUBLIC BANK BHD
 70. PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD   [S]
 71. PULAI SPRINGS BHD
 72. PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD   [S]
 73. PW CONSOLIDATED BHD   [S]

Q

 1. QL RESOURCES BHD   [S]
 2. QSR BRANDS BHD   [S]
 3. QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD   [S]
 4. QUILL CAPITA TRUST

R

 1. RALCO CORPORATION BHD   [S]
 2. RAMUNIA HOLDINGS BHD   [S]
 3. RANHILL BHD   [S]
 4. RAPID SYNERGY BHD   [S]
 5. RCE CAPITAL BHD
 6. RELIANCE PACIFIC BHD
 7. RESINTECH BHD   [S]
 8. REX INDUSTRY BHD   [S]
 9. RHB CAPITAL BHD
 10. RGB INTERNATIONAL BHD
 11. RIMBUNAN SAWIT BHD   [S]
 12. RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD   [S]
 13. ROCK CHEMICAL INDUSTRIES (M) BHD   [S]
 14. RUBBEREX CORPORATION (M) BHD   [S]

S

 1. SAAG CONSOLIDATED (M) BHD   [S]
 2. SALCON BHD   [S]
 3. SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD   [S]
 4. SAMCHEM HOLDINGS BHD   [S]
 5. SANBUMI HOLDINGS BHD   [S]
 6. SAPURA INDUSTRIAL BHD   [S]
 7. SAPURA RESOURCES BHD   [S]
 8. SAPURACREST PETROLEUM BHD   [S]
 9. SARAWAK CABLE BHD   [S]
 10. SARAWAK CONSOLIDATED INDUSTRIES BHD   [S]
 11. SARAWAK OIL PALMS BHD   [S]
 12. SARAWAK PLANTATION BHD   [S]
 13. SATANG HOLDING BHD   [S]
 14. SBC CORPORATION BHD   [S]
 15. SCANWOLF CORPORATION BHD   [S]
 16. SCGM BHD   [S]
 17. SCICOM (MSC) BHD   [S]
 18. SCIENTEX BHD   [S]
 19. SCOMI ENGINEERING BHD   [S]
 20. SCOMI GROUP BHD   [S]
 21. SCOMI MARINE BHD   [S]
 22. SEACERA SEACERA GROUP BERHAD   [S]
 23. SEAL INCORPORATED BHD   [S]
 24. SEALINK INTERNATIONAL BHD   [S]
 25. SEE HUP CONSOLIDATED BHD   [S]
 26. SEG INTERNATIONAL BHD   [S]
 27. SELANGOR DREDGING BHD   [S]
 28. SELANGOR PROPERTIES BHD   [S]
 29. SELOGA HOLDINGS BHD   [S]
 30. SENI JAYA CORPORATION BHD   [S]
 31. SEREMBAN ENGINEERING BHD   [S]
 32. SERN KOU RESOURCES BHD   [S]
 33. SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
 34. SHELL REFINING CO (F.O.M.) BHD   [S]
 35. SHH RESOURCES HOLDINGS BHD   [S]
 36. SHIN YANG SHIPPING CORPORATION BHD   [S]
 37. SHL CONSOLIDATED BHD   [S]
 38. SIG GASES BHD   [S]
 39. SIGNATURE INTERNATIONAL BHD   [S]
 40. SILK HOLDINGS BHD   [S]
 41. SILVER BIRD GROUP BHD   [S]
 42. SIME DARBY BHD   [S]
 43. SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD   [S]
 44. SINARIA CORPORATION BHD   [S]
 45. SINDORA BHD
 46. SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD   [S]
 47. SINOTOP HOLDINGS BHD   [S]
 48. SITT TATT BHD   [S]
 49. SKB SHUTTERS CORPORATION BHD   [S]
 50. SKP RESOURCES BHD   [S]
 51. SLP RESOURCES BHD   [S]
 52. SMIS CORPORATION BHD   [S]
 53. SMPC CORPORATION BHD   [S]
 54. SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD   [S]
 55. SOUTHERN ACIDS (M) BHD   [S]
 56. SOUTHERN STEEL BHD   [S]
 57. SOZO GLOBAL LIMITED
 58. SP SETIA BHD   [S]
 59. SPK-SENTOSA CORPORATION BHD   [S]
 60. SPRITZER BHD   [S]
 61. STAMFORD COLLEGE BHD   [S]
 62. STAR PUBLICATIONS (M) BHD   [S]
 63. STARHILL REITS
 64. STONE MASTER CORPORATION BHD   [S]
 65. SUBUR TIASA HOLDINGS BHD   [S]
 66. SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD   [S]
 67. SUIWAH CORPORATION BHD   [S]
 68. SUMATEC RESOURCES BHD   [S]
 69. SUNCHIRIN INDUSTRIES (M) BHD   [S]
 70. SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD   [S]
 71. SUNWAY CITY BHD   [S]
 72. SUNWAY HOLDINGS BHD   [S]
 73. SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
 74. SUPER ENTERPRISE HOLDINGS BHD   [S]
 75. SUPERLON HOLDINGS BHD   [S]
 76. SUPERMAX CORPORATION BHD   [S]
 77. SUPPORTIVE INTERNATIONAL HOLDINGS BHD   [S]
 78. SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD   [S]
 79. SWEE JOO BHD
 80. SYARIKAT KAYU WANGI BHD   [S]
 81. SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BHD   [S]
 82. SYCAL VENTURES BHD   [S]
 83. SYF RESOURCES BHD   [S]
 84. SYMPHONY HOUSE BHD   [S]

T

 1. TA ANN HOLDINGS BHD   [S]
 2. TA ENTERPRISE BHD
 3. TA GLOBAL BHD   [S]
 4. TA WIN HOLDINGS BHD   [S]
 5. TAFI INDUSTRIES BHD   [S]
 6. TAHPS GROUP BHD   [S]
 7. TAKASO RESOURCES BHD
 8. TALAM CORPORATION BHD   [S]
 9. TALIWORKS CORPORATION BHD   [S]
 10. TAMBUN INDAH LAND BHD   [S]
 11. TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD   [S]
 12. TANCO HOLDINGS BHD
 13. TANJONG PUBLIC LIMITED COMPANY
 14. TANJUNG OFFSHORE BHD   [S]
 15. TASCO BHD   [S]
 16. TASEK CORPORATION BHD   [S]
 17. TAS OFFSHORE BHD   [S]
 18. TATT GIAP GROUP BHD   [S]
 19. TDM BHD   [S]
 20. TEBRAU TEGUH BHD   [S]
 21. TECK GUAN PERDANA BHD   [S]
 22. TECNIC GROUP BHD    [S]
 23. TEK SENG HOLDINGS BHD   [S]
 24. TEKALA CORPORATION BHD   [S]
 25. TELEKOM MALAYSIA BHD   [S]
 26. TENAGA NASIONAL BHD   [S]
 27. TEO GUAN LEE CORPORATION BHD   [S]
 28. TEO SENG CAPITAL BHD   [S]
 29. TEXCHEM RESOURCES BHD   [S]
 30. TH PLANTATIONS BHD   [S]
 31. THE NOMAD GROUP BHD
 32. THE STORE CORPORATION BHD   [S]
 33. THETA EDGE BHD   [S]
 34. THONG GUAN INDUSTRIES BHD   [S]
 35. THREE-A RESOURCES BHD   [S]
 36. TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD
 37. TIGER SYNERGY BHD   [S]
 38. TIMBERWELL BHD   [S]
 39. TIME DOTCOM BHD   [S]
 40. TIME ENGINEERING BHD   [S]
 41. TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BHD   [S]
 42. TMC LIFE SCIENCES BHD
 43. TOMEI CONSOLIDATED BHD   [S]
 44. TOMYPAK HOLDINGS BHD   [S]
 45. TONG HERR RESOURCES BHD   [S]
 46. TOP GLOVE CORPORATION BHD   [S]
 47. TOWER REITS
 48. TOYO INK GROUP BHD   [S]
 49. TPC PLUS BHD   [S]
 50. TRACOMA HOLDINGS BHD   [S]
 51. TRADEWINDS (M) BHD   [S]
 52. TRADEWINDS CORPORATION BHD
 53. TRADEWINDS PLANTATION BHD   [S]
 54. TRANSOCEAN HOLDINGS BHD   [S]
 55. TRC SYNERGY BHD   [S]
 56. TRIPLC BHD   [S]
 57. TRIUMPHAL ASSOCIATES BHD   [S]
 58. TSH RESOURCES BHD   [S]
 59. TSM GLOBAL BHD   [S]
 60. TSR CAPITAL BHD   [S]
 61. TURBO-MECH BHD   [S]

U

 1. UAC BHD   [S]
 2. UCHI TECHNOLOGIES BHD   [S]
 3. UDS CAPITAL BHD   [S]
 4. UEM LAND HOLDINGS BHD   [S]
 5. UMS HOLDINGS BHD   [S]
 6. UMS-NEIKEN GROUP BHD   [S]
 7. UMW HOLDINGS BHD   [S]
 8. UNICO-DESA PLANTATIONS BHD
 9. UNIMECH GROUP BHD   [S]
 10. UNISEM (M) BHD   [S]
 11. UNITED BINTANG BHD   [S]
 12. UNITED MALACCA BHD   [S]
 13. UNITED MALAYAN LAND BHD   [S]
 14. UNITED PLANTATIONS BHD   [S]
 15. UNITED U-LI CORPORATION BHD   [S]
 16. UOA DEVELOPMENT BHD  [S]
 17. UOA REITS
 18. UPA CORPORATION BHD   [S]
 19. UTUSAN MELAYU (M) BHD   [S]
 20. UZMA BHD   [S]

V

 1. V.S INDUSTRY BHD   [S]
 2. VASTALUX ENERGY BERHAD   [S]
 3. VERSATILE CREATIVE BHD   [S]
 4. VITROX CORPORATION BHD   [S]
 5. VOIR HOLDINGS BHD
 6. VTI VINTAGE BHD   [S]

W

 1. WAH SEONG CORPORATION BHD   [S]
 2. WANG-ZHENG BHD   [S]
 3. WARISAN TC HOLDINGS BHD   [S]
 4. WATTA HOLDING BHD   [S]
 5. WAWASAN TKH HOLDINGS BHD   [S]
 6. WCT BHD   [S]
 7. WEIDA (M) BHD   [S]
 8. WELLCALL HOLDINGS BHD   [S]
 9. WHITE HORSE BHD   [S]
 10. WIDETECH (M) BHD
 11. WIJAYA BARU GLOBAL BHD   [S]
 12. WILLOWGLEN MSC BHD   [S]
 13. WING TAI MALAYSIA BHD   [S]
 14. WONG ENGINEERING CORPORATION BHD   [S]
 15. WOODLANDOR HOLDINGS BHD   [S]
 16. WTK HOLDINGS BHD   [S]
 17. WZ STEEL BHD   [S]

X

 1. XIAN LENG HOLDINGS BHD   [S]
 2. XIDELANG HOLDINGS LTD   [S]
 3. XINQUAN INTERNATIONAL SPORTS HOLDINGS LTD   [S]

Y

 1. Y&G CORP BHD   [S]
 2. Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD   [S]
 3. YA HORNG ELECTRONIC (M) BHD    [S]
 4. YEN GLOBAL BHD   [S]
 5. YEE LEE CORPORATION BHD   [S]
 6. YEO HIAP SENG (M) BHD   [S]
 7. YIKON CORPORATION BHD   [S]
 8. YI-LAI BHD   [S]
 9. YINSON HOLDINGS BHD   [S]
 10. YLI HOLDINGS BHD   [S]
 11. YNH PROPERTY BHD   [S]
 12. YOKOHAMA INDUSTRIES BHD   [S]
 13. YONG TAI BHD   [S]
 14. YOONG ONN CORPORATION BHD   [S]
 15. YTL CEMENT BHD   [S]
 16. YTL CORPORATION BHD   [S]
 17. YTL LAND & DEVELOPMENT BHD   [S]
 18. YTL POWER INTERNATIONAL BHD   [S]
 19. YUNG KONG GALVANISING INDUSTRIES BHD   [S]

Z

 1. ZECON BHD   [S]
 2. ZELAN BHD   [S]
 3. ZHULIAN CORPORATION BHD   [S]

A sample of the Solat Performance Scorecard.

Call Ramli at hp:+t6019-2537165 or email: ramlipromoter@yahoo.com

Top Posts for all days ending 2011-07-20 (Summarized)

All Time

Title Views
Home page More stats 6,826
Pengenalan kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)-dari Buku Panduan KIK (yang terbaru) More stats 6,326
Malaysia latest demographics 2010 -Malays almost 50.4% of population and other Bumiputra about 11%,Chinese 23.7% and Indian 7.1% plus all the rest.The Malays are basically Muslims and as the majority race they can hold power,be economically rich and be a great force culturally,socially and determining the future!However this is not the story,why? More stats 1,250
Ini Juara AJL ke-25 – Ana Raffali – Tolong Ingatkan Aku.Tahniah! More stats 927
Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) sudah mula diperkenalkan mengantikan KMK mulai 1hb Nov,2009 dengan terbitnya Panduan KIK dari MAMPU baru ini..harap rujuk dilaman web mampu.gov.my More stats 908
Pleaselah..pay our Malaysian worker a salary worth their blood,sweat and tears..a worker can get RM600 a month and a CEO can get more than RM800,000 a month..why so great a variation..LCL=600,CL=?,UCL=800,000!!! More stats 904
An Overview of Corporate University -good to know again what Corp U means to your company/organisation-all the tangible and intangible benefits! More stats 846
Malaysia Got Corporate Talents!Case Study-Danaharta More stats 601
Happy 31st Birthday Datuk Siti Nurhaliza!Watch Siti through the years….. More stats 594
Malaysia Demographics Profile 2010 -let’s study our stats for the coming 13MGE More stats 519
The “Love” Story of Jericho Rosales & Kristine Hermosa -goes on n on…. More stats 512
The rise and importance of the Middle Class Income people around the World..read this article below.. More stats 448
Gunung Merapi in Kinahrejo,Yogyakarta,Central Java have erupted again in Indonesia!How’s best for humans to be at peace with nature -learning and living with natural disasters like volcanic eruptions,earthquakes,tsunamies,typhoons,floods,etc.. More stats 428
The Real “Drivers” of the Malaysian Economy in 2010-The Politicians or the Entrepreneurs & Their Mgmt Team? More stats 412
Malaysia’s Talent Corporation -Build the Talents from inside Malaysia is better than importing outside Malaysia even though they are Malaysians!What YOU think? More stats 402
WOW!Heard the latest news about Malaysia’s Football Team beat the South Koreans!Its all about working harder and smarter,Yes-Malaysia Boleh! More stats 392
Patutlah Kedai Along banyak pasal nak pinjam duit dari Bank susah dan riba’ pun tinggi!Along nak pinjam senang tapi awas jgn tak bayar! More stats 387
The Top 10 Best Hospitals in the World-based on The Globe’s Best Hospitals Ranking.. More stats 384
Why Muslim Men do not try hard to marry 4 wives? More stats 378
Do U Know what is “Liwat” and all things related to it? More stats 364
Ramli’s Trading House (RTH)-latest business is the Eumora Bar…the miracle bar… More stats 355
The Networked Readiness Index 2008–2009 rankings-know where your country’s performance is at ranking no.? More stats 347
Want to know what makes a Good Teacher -please read this article highlighted by ASQ updates to Ramli… More stats 341
Congratulations to “Harimau Malaya” aka Malaysia Football Team for winning the 1st Leg of the AFF Cup Final!Win the 2nd Leg then Malaysian Football will be greatly admired again! More stats 322
The TOP 20 Websites Globally & Malaysia -as appear on www.alexa.com/topsites today! More stats 316
tsunami 11-03-2011 More stats 305
Kiamat -End of Time :Are YOU prepared already?Read this long article from wikipedia…is it coming this 2012? More stats 303
Sir Run Run Shaw-Amazing Man who is now almost 103 years old and his life story about the Movie Business (a glimpse of it)! More stats 301
7 Management Tools for QC (M7) plus 7 QC Tools (Q7) can enable your ICC,KIK,MQT or GTP Teams to achieve Great Results & Knowledge! More stats 299
walt disney More stats 294
Salute to Datuk Lee Chong Wei and his coach Datuk Misbun Sidek by winning the 100th Edition All England Badminton Championships (Year 2010) of the Men’s Single category..Now let’s challenge for Malaysia’s 1st Gold Medal at the London Olympics 2012! More stats 292
The Wisdom of Tan Sri Konosuke Matsushita -the Founder of Panasonic More stats 278
High Income Economy (gross national income per capita to be RM38,850=USD12,140) & High Productivity Economy -To be achieved in 2015 !What’s the “real” impact to Malaysia? More stats 274
It’s important to know about Dajjal -a signal of the End of the World is coming! More stats 270
Malaysia’s New Economic Model -What’s Best,What’s the Focus,How to do it Right? More stats 268
erma fatima More stats 261
Many Top Sportsmen and Sportswomen of the World are Millionaires through prize monies(earnings)and endorsements plus their own investment returns-Read this article below.. More stats 260
Foods of Prophet Muhammad s.a.w -Lessons learned from “The Book Of Sufi Healing”.Honey the food of foods,the drink of drinks and the drug of drugs! More stats 259
Record Number of Cars sold in 2010 and Record Number of Traffic Jams occurred in 2010 and will be more in 2011!What happen to the mission to reduce Malaysia’s Carbon Footprint and Improve Public Transportation?Actually we need less cars on the road and better Public Transportation System! More stats 247
P.Ramlee masih relevan kepada Malaysia-Kita perlu faham dan kenalpasti mesej2 filem2nya….. More stats 245
How do U invest your RM100,000 to become RM1,000,000 in 365 days period or say in 3 years time? More stats 237
Program Transformasi Kerajaan – Lagi foto2 di GTP Hari Terbuka pada 17&18Dis,2009 More stats 235
1511-The Year of the Fall of Malacca and 2011 is the 500th Year-Can Malaysia Defend Herself and Maintain Her Independence and Threats of War,Economic Collapse,Civil Unrests and others.. More stats 235
Dr.W.E.Deming(Quality MahaGuru)-Remembering his teachings esp The System of Profound Knowledge in making sure we transform our style of management to one of optimization. More stats 230
Qualities of a Good Politician and a Bad Politician -want to know,please read on.. More stats 221
Islam can assure Financial Support for all Muslims in Need by making their Baitulmal Institution more prominent,stronger and well supported by all. More stats 219
Quality People help build a Quality Company-Let’s study the Google Management aka Leaders’ in Charge! More stats 209
Malaysia’s Talent Corporation will officially resume operations on 1-1-11..read about the appointment of the CEO of Talent Corp.. More stats 207
Jilbab 4 More stats 206
Understanding more about Organised Crime in Malaysia and Rest of the World!How to identify them?What are their traits or attributes? More stats 206
World Class Manufacturing (WCM) -Let’s study how some companies achieved WCM Levels and the great impact to their business results and people performance! More stats 203
Malaysia’s Talent Corp wants to invite 70,000 high calibre and talented people back to Malaysia till 2020!800,000 Malaysians are working abroad and 1.4 Million others have emigrated since 1960!Ramli is promoting Corp Universities in Malaysia where we develop,retained and also acquire Malaysian based Talents,thats better! More stats 199
Get Rid of Usury (Riba’) In Our Way of Life-Enough of all these sufferings due to Greed! More stats 197
Should Malaysia pays her Top Leaders(Business&Politicians)more than 42x or 900x than the normal salary workers? More stats 197
List of Countries and their latest Population statistics More stats 195
DPS -Trading House of the World’s Xtra-Ordinary Products&Services More stats 191
The right aksi (actions) for Malaysia’s proposed Talent Corporation (TC)establishment by 2011! More stats 188
When can Malaysia produce a World Class Boxing Champion like Manny Pacquiao,Chris John,Somlack Kamsing and many more ASEAN World Champion Boxers?Our Sportsmen and Sportswomen are equally talented like others BUT still we cannot get the RESULTS?Maybe its Top Mgmt problem due to Politicians,VVIPs and People in Greed and Bad Hearts? More stats 184
Datuk Nicol Ann David-What’s Next ?Aim for the Olympic Gold Medal for Women Squash-if included in the Olympic Games?Yes,get married also,soon? More stats 183
Here are a list of Great Muslims who have served Islam very well and May Allah SWT Reward Them With Jannah. More stats 181
Happy Maal Hijrah! 1hb Muharram 1432H = 7th December,2010 AD More stats 179
Jadilah ahli MAFPA (Persatuan Usahawan Pemprosesan dan Pembungkusan Makanan Malaysia) dan sertai Pameran PROMAS 2010 di PWTC pada 15hb~18hb,Julai,2010. More stats 176
Do U want to know our Malaysian Voters Registration Status currently who will cast their votes to choose the Federal and State Governments for the coming 13th Malaysian General Elections? More stats 172
Jangan biarkan angan2 kita lebih panjang dari kehidupan kita-Hadis Nabi saw dari H.R.Bukhari More stats 170
See More of ECHOTIN and maybe their love is for Real? More stats 169
Pramlee’s Life Story On History Channel at ASTRO last night was so Wonderful!Maybe there are another 30%~50% remained untold about Pramlee!May Allah SWT Blessed and Have Mercy on Pramlee and Saloma!Al-Fatihah… More stats 168
The difference between a General Hospital and a Specialist Hospital-Of Course the Fees! More stats 167
Famous Personalities that Ramli have met (so far) More stats 167
Ramli always admire Great Malaysians like Royal Professor Ungku Aziz-read this article from The Star newspaper. More stats 166
Tak’an Melayu Hilang Di-Dunia -Menjaga Bahasa Melayu sama sahaja perjuangannya…Inshallah. More stats 164
Allahuakbar!Allah The Greatest-Only Allah SWT Knoweth Everything!In Allah,we seek Allah’s Blessings & Mercy! More stats 157
The 10 Most Popular Photographs in the World-see the photos below More stats 155
AL-FATIHAH kepada Ustaz Hj.Asri daripada Kumpulan Nasyid Rabbani More stats 154
Tahukah Anda apakah hebatnya seorang Hafiz atau Hafizah Al-Quran?Mahukah ANDA menjadi seorang Hafiz atau anak2 anda? More stats 153
Why at one time before Maybank share price “dip like mad” but now(today)Maybank is the No.1 in Malaysia’s Top 100 Companies based on Market Capitalisation ie.RM 62,898,000,000.00(almost RM62.9Bil) and share price of RM8.59 !Almost WOW should be better! More stats 153
All Women around the World love to dress elegantly and be beautiful always-Read about the latest trends in Muslim Women Fashion.. More stats 151
Ramli dijemput menjadi Ketua Juri di Majlis Konvensyen KIK Jabatan Penjara Malaysia pada 3hb&4hbJun,2010 di Penjara Sg.Udang,Melaka. More stats 145
The old times entertainment centre in Kuala Lumpur like BB Park -YOU know the stories? More stats 141
Muslim Women MUST wear the Hijab (Tudung) the Right Way!Hijab is so important bcoz Women will now be more like “Bidadari” rather than “Hantu Pontianak” if you know what it means..please ask your Ustaz or Ustazah for guidance… More stats 139
Some information about Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) and their contribution to WCM. More stats 137
Ramli dijemput menjadi Ketua Panel Hakim Kategori Pengurusan di Konvensyen KIK 2010 Peringkat Wilayah Persekutuan Bagi Sektor Awam 2010..lihat foto2 yang diambil… More stats 136
Malaysia’s New Economic Model (NEM) -What We all can do to make it work rightly,this time around! More stats 133
How many Millionaires and Billionaires does Malaysia possess now?Are they becoming philanthropists or just enjoying themselves? More stats 132
Konosuke Matsushita in Malaysia More stats 131
EUMORA slide-2 More stats 130
The Greatest Challenge for The Government Transformation Program (GTP) is People not Process,Products or Promotion or whatever ?Do U Know That? More stats 130
Revolusi Aksi’s World of Knowledge :KMK now rebrand as KIK in the Government Sector More stats 130
Employee Engagement -The Best Way to get Ideas and Help Save YOUR Company!Read this article… More stats 129
Do YOU really know the meaning of 1=ONE=satu?1Islam,1Malaysia,1Isreal,1World,1Utama,etc..How “1” is affecting or reflecting in your life… More stats 127
Why MAS,Air Asia or Firefly must worry?As long they give the best quality service,reliable,reasonable prices at times cheap fares and excellent customer service,YOU are OK!Business will thrive and survive!For more profits and No.1 in the industry then that needs an extraordinary efforts from YOUR TEAM!so simple actually…if only there is passion to work as a Team…1Malaysia! More stats 126
More information about Corporate Universities -interested Malaysian companies,please contact Ramli at 019-2537165 for a preview.. More stats 126
Siapa kata Malaysia selamat dari Bencana Alam seperti yang berlaku di Jepun semalam (11hbMac,2011)?Banjir Besar dan Ribut Taufan adalah yang boleh “membunuh” ramai nyawa serta memusnahkan harta benda dengan teruknya!Apa perlu dilakukan sekarang? More stats 125
KMK masih relevan disektor kerajaan walaupun KIK telah mula diperkenalkan!Kita semua perlu prihatin atau sedar akan idea asas disebalik aktiviti KMK@KIK.. More stats 122
Latest Updates on 1Muharram,1432H/7thDec,2010-Tan Sri Dr.Zeti Aziz was awarded the “Tokoh Maal Hijrah” for 1432H.Congratulations to Tan Sri Dr.Zeti -Islamic Banking great growth in Malaysia and rest of the world is one of her major contributions.. More stats 120
Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) bukan setakat untuk mengambil bahagian dalam Konvensyen KIK sahaja tetapi bagi yang memahami Falsafah QCC@KIK maka KIK akan menjadi sangat relevan untuk memastikan Organisasi Berdaya Saing,Menghasilkan Faedah Ketara & Tidak Ketara dan Di Laksanakan Berterusan oleh Pihak Pengurusan dan Semua Yang Terlibat!Hubungi Ramli (Pakar Runding KMK@KIK,QCC@ICC & MQT) 019-2537165! More stats 118
This great quality problem or your product branding is tarnishing (among the World’s Auto Manufacturers) like “wildfires.”First,we heard of Toyota then Honda,Ford and now Proton!Whose Next? More stats 117
A ship without a Captain sailed like “crazy”.Some of the work of a CEO is non delegable,do you know what are they? More stats 116
Senarai Tuan2 Guru dan Ustaz2 & Ustazah2 yang membuat Tazkirah dan Kuliah Agama di Masjid Nahdhah Al Islam Seksyen 18 Shah Alam-senarai terkini… More stats 116
Malaysia’s Richest Persons for 2009 as reported by Malaysian Business Annual Rankings.. More stats 116
Gong Xi Fa Chai to all my Chinese Friends who will celebrate this Chinese New Year of the TIGER! More stats 115
An-Nahdhah Al-Islam Lecture Series:Ayatul Kursi by Ustaz Ahmad Tajuddin Mat Jali on 3rdJan,2010 More stats 112
KIK@KMK dan ICC@QCC perlu jelas apa alat QC yang terbaik yang perlu diapplikasikan dalam projek mereka! More stats 112
Is it true that MONEY is the Root of All Evil?See these photos of all the money you can load on a pallet?Visit the Federal Reserve or BNM for a “peep or peek” to these loads of money…hahaha More stats 111
Siapakah “Walisongo” abad ke-21 ini?Mari berkenalan dengan Walisongo sebenarnya..dari Wikipedia.. More stats 110
Top Armies of the World -Who U think is the Most Powerful on Earth in 2011? More stats 110
When will Malaysia qualify for the FIFA World Cup Finals?Will Malaysia ever qualify for the World Cup Finals?When? More stats 110
Malaysia have nowadays many Award Schemes like CEO of the Year,Top Brands,Enterprise 50,Malaysia’s Billionaires’ Club and etc…actually what can we learn or what have we been able to learn from this “Winners”?here’s the stories.. More stats 103
Guide to a Better Life -thoughts by Randy Pausch More stats 103
Ramli thinks the cost of a phone call via handphone is too much in Malaysia better use the Public Phone or your dial up or touch phone..so much cheaper..help save your prepaid credits longer! More stats 101
Malaysia need to establish as many Corporate Universities as possible from NOW if she wants to be a Global & Powerful Nation by 2020!Traditonal Universities like IPTAs and IPTSs will not help produce “readily qualified and employable professionals” to help lead and manage all of Malaysia’s Billion RM Projects successfully,why?Read this article about the rise of the Corp College(Corp U).. More stats 97

Countries or Governments around the world are now facing with DEBTS PROBLEM OR BURDEN! WHY?

Many EU countries like Greece,Spain,Iceland and others including USA have BIG DEBTS and MANY EFFORTS ARE MADE TO REDUCE THE DEBTS AND BRING BACK THE ECONOMY TO NORMALCY OR BETTER THAN WHAT IT SHOULD BE..

When your country is on the brink of bankrupt or going broke then its important for the Leadership to understand what are the many causes and later root causes for this trajedy to happen? Is it about Leadership,People ways of living extravagantly,wrong financial or economic strategies made and implemented,too many wastes created in industries and specific sectors of the economy or what?

In Islam,the Holy Prophet Muhammad pbuh and his Pious Sahabats always make sure the Leadership lead by Great Noble Examples!What are they?

Ramli heard from the many ceramahs or tazkirahs that he attended in his Masjid almost everyday and also reading lots of books in his Personal Library as well from the Internet,Ramli realized that Muhammad pbuh always make sure there is no waste created and even being the Prophet of Islam and Khalifah of the Islamic Empire,his lifestyles and spending habits is just like a pauper who live by what he possess of the day and not like nowadays where CEOs can earn a salary of almost RM1 million annually and more and also possess personal wealth that takes sometime to value or measure the real amount.Why?The wealth is so much so it takes longer time to account for all of them!

In the Prophet’s pbuh time,all spending is based on No Waste Mindset and Actions! It means if what you are doing is for your personal need then all state resources are out of bounds like cannot use the lights in our office,paper for writing and many others which are actually state or company’s assets…

Thats how detail the Prophet pbuh ensure all his Top Officials behave and abide to these common rules of prohibition to use states resources!Even their own personal attire like Jubah are so few where they need to keep them clean all the time and wash regularly or else there are no extra Jubah to wear when making their Friday Sermon for example!

Nowadays,when we have a National,State or Company Official Event we keep seeing new “F1” type of shirts or batik shirts being made to give to all VVIPs and VIPs..thats WASTE AND WE NEVER SPEAK BAD ABOUT THIS BEHAVIOUR OR PRACTISE.Worst still these F1 shirts are only worn once or maybe some more few days as new events are coming and new F1 shirts will be distributed!What a WASTE again?Just ask the Organising Committee member how much a F1 Shirt cost?It is not RM 30 a piece but much more,really?

What is the lesson here?

It just show how important of being frugal and live within our means approach!Even if we make lots of profits we must learn to save for the future rather than give 12-18 months bonuses not to all but to some selected staff especially Top Mgmt.

We still have lots of people who live in poverty and need financial support BUT we wastes and wastes with excesses to the HIGHEST DEGREE and nobody shout about them except occassional whispers or demos!We never realized all the wastes we created every year,every month,every week and every day in our lives?WE LIVE BY MAKING ERRORS ALL THE TIME AND NEVER WANT  TO DO RIGHT FIRST TIME WORK OR ACTIONS!

Luckily our airline pilots,medical doctors and other life threatening jobs all work on this DIRFT mindset and actions if not then out of 1000 flights maybe there will be 1 air crash or 1 dead patient or 1 blast at the mines and others..so lives are lost,money are wasted and people lose confidence in their people’s performance!

Extravagant or spending beyond our means are one of the root causes of making us in great debts and being in debts can take us a long time (like 10 years or more) to settle or become positive net worth again!

In Malaysia it is quite funny with our financial sector,why?Ramli realized at some time,the banks will invite people like “mad” by offering credit cards with minimal hassles and then later realized that the default rates on people with credit cards are so high that now they turn to “strong arm tactics” among their collection agents to recover the money from the defaulters and that situation are worst when people have problems with the “ALONGS”!

This poverty agenda is a very important subject and Ramli will try to write more in later postings..

Hope to hear feedbacks from all of you in the need to ELIMINATE GLOBAL POVERTY ESPECIALLY IN URBAN AND MEGA CITIES..

Contact Ramli at mobile +6-019-2537165  or emailed at:  ramlipromoter@yahoo.com

The Chosen One – a song in tribute of Prophet Muhammad pbuh sung by Maher Zain

Whats the subject to write for this 1,111 th posting?

1 or number 1 is a special number for many of us.

Ramli was born on 1st Nov,1956 in Brisu,Alor Gajah,Malacca.

That mean the number 1-11-1956 (birth) and 55th Birthday falls on 1-11-11!

What else does 1 signify importantly?

Yes,its about the Great Imam Al-Ghazali who died in 1111 AD and this year 2011 is the 900 Anniversary of Imam Al-Ghazali’s Death! AL-FATIHAH to the late Great Imam Al-Ghazali.

AL-GHAZALI, ABU HAMID (1058-1111)

al-Ghazali is one of the greatest Islamic Jurists, theologians and mystical thinkers. He learned various branches of traditional Islamic religious sciences in his home town of Tus, Gurgan and Nishapur in the northern part of Iran. He was also involved in Sufi practices from an early age. Being recognized by Nizam al-Mulk, the vizir of the Seljuq sultans, he was appointed head of the Nizamiyyah College at Baghdad in AH 484/AD 1091. As the intellectual head of the Islamic community, he was busy lecturing on Islamic jurisprudence at the College, and also refuting heresies and responding to questions from all segments of the community. Four years later, however, al-Ghazali fell into a serious spiritual crisis and finally left Baghdad, renouncing his career and the world After wandering in Syria and Palestine for about two years and finishing the pilgrimage to Mecca, he returned to Tus, where he was engaged in writing, Sufi practices and teaching his disciples until his death. In the meantime he resumed teaching for a few years at the Nizamiyyah College in Nishapur

Al-Ghazali explained in his autobiography why he renounced his brilliant career and turned to Sufism. It was, he says, due to his realization that there was no way to certain knowledge or the conviction of revelatory truth except through Sufism. (This means that the traditional form of Islamic faith was in a very critical condition at the time.) This realization is possibly related to his criticism of Islamic philosophy. In fact, his refutation of philosophy is not a mere criticism from a certain (orthodox) theological viewpoint. First of all, his attitude towards philosophy was ambivalent; it was both an object and criticism and an object of learning (for example, logic and the natural sciences). He mastered philosophy and then criticized it in order to Islamicize it. The importance of his criticism lies in his philosophical demonstration that the philosophers’ metaphysical arguments cannot stand the test of reason. However, he was also forced to admit that the certainty, of revelatory truth, for which he was so desperately searching, cannot be obtained by reason. It was only later that he finally attained to that truth in the ecstatic state (fana’) of the Sufi. Through his own religious experience, he worked to revive the faith of Islam by reconstructing the religious sciences upon the basis of Sufsm, and to give a theoretical foundation to the latter under the influence of philosophy. Thus Sufism came to be generally recognized in the Islamic community. Though Islamic philosophy did not long survive al-Ghazali’s criticism, he contributed greatly to the subsequent philosophization of Islamic theology and Sufism.

Life

Theological conceptions

Refutation of philosophy

Relation to philosophy

List of   works

REFERENCES AND FURTHER READING

1 Life

The eventful life of Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (or al-Ghazzali) can be divided into three major periods. The first is the period of learning, first in his home town of Tus in Persia, then in Gurgan and finally in Nishapur. After the death of his teacher, Imam al-Haramayn AL-JUWAYNI, Ghazali moved to the court of Nizam al-Mulk, the powerful vizir of the Seljuq Sultans, who eventually appointed him head of the Nizamiyyah College at Baghdad in AH 484/AD 1091.

The second period of al-Ghazali’s life was his brilliant career as the highest-ranking orthodox ‘doctor’ of the Islamic community in Baghdad (AH 484-8/AD 1091-5). This period was short but significant. During this time, as well as lecturing on Islamic jurisprudence at the College, he was also busy refuting heresies and responding to questions from all segments of the community. In the political confusion following the assassination of Nizam al-Mulk and the subsequent violent death of Sultan Malikshah, al-Ghazali himself fell into a serious spiritual crisis and finally left Baghdad, renouncing his career and the world.

This event marks the beginning of the third period of his life, that of retirement (AH 488-505/AD 1095-1111), but which also included a short period of teaching at the Nizamiyyah College in Nishapur. After leaving Baghdad, he wandered as a Sufi in Syria and Palestine before returning to Tus, where he was engaged in writing, Sufi practices and teaching his disciples until his death.

The inner development leading to his conversion is explained in his autobiography, al-Munqidh min al-dalal (The Deliverer from Error), written late in his life. It was his habit from an early age, he says, to search for the true reality of things. In the process he came to doubt the senses and even reason itself as the means to ‘certain knowledge’, and fell into a deep scepticism. However, he was eventually delivered from this with the aid of the divine light, and thus recovered his trust in reason. Using reason, he then set out to examine the teachings of ‘the seekers after truth’: the theologians, philosophers, Isma‘ilis and Sufis. As a result of these studies, he came to the realization that there was no way to certain knowledge except through Sufism. In order to reach this ultimate truth of the Sufis, however, it is first necessary to renounce the world and to devote oneself to mystical practice. Al-Ghazali came to this realization through an agonising process of decision, which led to a nervous breakdown and finally to his departure from Baghdad.

The schematic presentation of al-Munqidh has allowed various interpretations, but it is irrelevant to question the main line of the story. Though certain knowledge is explained in al-Munqidh as something logically necessary, it is also religious conviction (yaqin) as mentioned in the Ihya’ ‘ulum al-din (The Revival of the Religious Sciences). Thus when he says that the traditional teachings did not grip him in his adolescence, he means to say that he lost his conviction of their truth, which he only later regained through his Sufi mystical experiences. He worked to generalize this experience to cure `the disease’ of his time.

The life of al-Ghazali has been thus far examined mostly as the development of his individual personality. However, since the 1950s there have appeared some new attempts to understand his life in its wider political and historical context (Watt 1963). If we accept his religious confession as sincere, then we should be careful not to reduce his thought and work entirely to non-religious factors. It may well be that al-Ghazali’s conversion from the life of an orthodox doctor to Sufism was not merely the outcome of his personal development but also a manifestation of a new stage in the understanding of faith in the historical development of Islam, from the traditional form of faith expressed in the effort to establish the kingdom of God on Earth through the shari‘a to a faith expressed as direct communion with God in Sufi mystical experience. This may be a reflection of a development in which the former type of faith had lost its relevance and become a mere formality due to the political and social confusion of the community. Al-Ghazali experienced this change during his life, and tried to revive the entire structure of the religious sciences on the basis of Sufism, while at the same time arguing for the official recognition of the latter and providing it with solid philosophical foundations.

2 Theological conceptions

Al-Ghazali wrote at least two works on theology, al-Iqtisad fi’I-i`tiqad (The Middle Path in Theology) and al-Risala al-Qudsiyya (The Jerusalem Epistle). The former was composed towards the end of his stay in Baghdad and after his critique of philosophy, the latter soon afterwards in Jerusalem. The theological position expressed in both works is Ash’arite, and there is no fundamental difference between al-Ghazali and the Ash‘arite school (see ASH‘ARIYYA AND MU‘TAZILA). However, some changes can be seen in the theological thought of his later works, written under the influence of philosophy and Sufism (see §4).

As Ash‘arite theology came into being out of criticism of Mu‘tazilite rationalistic theology, the two schools have much in common but they are also not without their differences. There is no essential difference between them as to God’s essence (dhat Allah); al-Ghazali proves the existence of God (the Creator) from the createdness (hadath) of the world according to the traditional Ash‘arite proof. An atomistic ontology is presupposed here, and yet there are also philosophical arguments to refute the criticism of the philosophers. As for God’s attributes(sifat Allah), however, al-Ghazali regards them as `something different from, yet added to, God’s essence’ (al-Iqtisad: 65), while the Mu‘tazilites deny the existence of the attributes and reduce them to God’s essence and acts. According to al-Ghazali, God has attributes such as knowledge, life, will, hearing, seeing and speech, which are included in God’s essence and coeternal with it. Concerning the relationship between God’s essence and his attributes, both are said to be ‘not identical, but not different’ (al-Iqtisad: 65). The creation of the world and its subsequent changes are produced by God’s eternal knowledge, will and power, but this does not necessarily mean any change in God’s attributes in accordance with these changes in the empirical world.

One of the main issues of theological debate was the relationship between God’s power and human acts. The Mu‘tazilites, admitting the continuation of an accident (arad) of human power, asserted that human acts were decided and produced (or even created) by people themselves; thus they justified human responsibility for acts and maintained divine justice. In contrast, assuming that all the events in the world and human acts are caused by God’s knowledge, will and power, al-Ghazali admits two powers in human acts, God’s power and human power. Human power and act are both created by God, and so human action is God’s creation (khalq), but it is also human acquisition (kasb) of God’s action, which is reflected in human volition. Thus al-Ghazali tries to harmonize God’s omnipotence and our own responsibility for our actions (see OMNIPOTENCE).

As for God’s acts, the Mu‘tazilites, emphasizing divine justice, assert that God cannot place any obligation on people that is beyond their ability; God must do what is best for humans and must give rewards and punishments according to their obedience and disobedience. They also assert that it is obligatory for people to know God through reason even before revelation. Al-Ghazali denies these views. God, he says, can place any obligations he wishes upon us; it is not incumbent on him to do what is best for us, nor to give rewards and punishments according to our obedience and disobedience. All this is unimaginable for God, since he is absolutely free and is under no obligation at all. Obligation (wujub), says al-Ghazali, means something that produces serious harm unless performed, but nothing does harm to God. Furthermore, good (hasan) and evil (qabih) mean respectively congruity and incongruity with a purpose, but God has no purpose at all. Therefore, God’s acts are beyond human ethical judgment. Besides, says al-Ghazali, injustice (zulm) means an encroachment on others’ rights, but all creatures belong to God; therefore, whatever he may do to his creatures, he cannot be considered unjust.

The Mu‘tazilites, inferring the hereafter from the nature of this world, deny the punishment of unbelievers in the grave from their death until the resurrection, and also the reality of the various eschatological events such as the passing of the narrow bridge and the weighing on the balance of human deeds (see ESCHATOLOGY). Al-Ghazali, on the other hand, rejecting the principle of analogy between the two worlds, approves the reality of all these events as transmitted traditionally, since it cannot be proven that they are rationally or logically impossible. Another important eschatological event is the seeing of God (ru’ya Allah). While the Mu‘tazilites deny its reality, asserting that God cannot be the object of human vision, al-Ghazali approves it as a kind of knowledge which is beyond corporeality; in fact, he later gives the vision of God deep mystical and philosophical meaning. In short, the Mu‘tazilites discuss the unity of God and his acts from the viewpoint of human reason, but al-Ghazali does so on the presupposition that God is personal and an absolute reality beyond human reason.

3 Refutation of philosophy

Al-Ghazali’s relationship with philosophy is subtle and complicated. The philosophy represented by AL-FARABI and IBN SINA (Avicenna) is, for al-Ghazali, not simply an object of criticism but also an important component of his own learning. He studied philosophy intensively while in Baghdad, composing Maqasid al falasifa (The Intentions of the Philosophers), and then criticizing it in his Tahafut al falasifa (The Incoherence of the Philosophers). The Maqasid is a precise summary of philosophy (it is said to be an Arabic version of Ibn Sina’s Persian Danashnamah-yi ala’i (Book of Scientific Knowledge) though a close comparative study of the two works has yet to be made). In the medieval Latin world, however, the content of the Maqasid was believed to be al-Ghazali’s own thought, due to textual defects in the Latin manuscripts. As a result, the image of the ‘Philosopher Algazel’ was created. It was only in the middle of the nineteenth century that Munk corrected this mistake by making use of the complete manuscripts of the Hebrew translation. More works by al-Ghazali began to be published thereafter, but some contained philosophical ideas he himself had once rejected. This made al-Ghazali’s relation to philosophy once again obscure. Did he turn back to philosophy late in life? Was he a secret philosopher? From the middle of the twentieth century there were several attempts to verify al-Ghazali’s authentic works through textual criticism, and as a result of these works the image of al-Ghazali as an orthodox Ash‘arite theologian began to prevail. The new trend in the study of al-Ghazali is to re-examine his relation to philosophy and to traditional Ash‘arism while at the same time recognizing his basic distance from philosophy.

Al-Ghazali composed three works on Aristotelian logic, Mi‘yar al-‘ilm (The Standard Measure of Knowledge), Mihakk al-nazar f’l-mantiq (The Touchstone of Proof in Logic) and al-Qistas al-mustaqim (The Just Balance). The first two were written immediately after the Tahafut`in order to help understanding of the latter’, and the third was composed after his retirement. He also gave a detailed account of logic in the long introduction of his writing on legal theory, al-Mustasfa min ‘ilm al-usul (The Essentials of Islamic Legal Theory). Al-Ghazali’s great interest in logic is unusual, particularly when most Muslim theologians were antagonistic to it, and can be attributed not only to the usefulness of logic in refuting heretical views (al-Qistas is also a work of refutation of the Isma‘ilis), but also to his being fascinated by the exactness of logic and its effectiveness for reconstructing the religious sciences on a solid basis.

There is a fundamental disparity between al-Ghazali’s theological view and the Neoplatonic Aristotelian philosophy of emanationism. Al-Ghazali epitomizes this view in twenty points, three of which are especially prominent:

 • (1) the philosophers’ belief in the eternity of the world,

 • (2) their doctrine that God does not know particulars, and

 • (3) their denial of the resurrection of bodies.

These theses are ultimately reducible to differing conceptions of God and ontology. Interestingly, al-Ghazali’s criticism of philosophy is philosophical rather than theological, and is undertaken from the viewpoint of reason.

First, as for the eternity of the world, the philosophers claim that the emanation of the First Intellect and other beings is the result of the necessary causality of God’s essence, and therefore the world as a whole is concomitant and coeternal with his existence (see CREATION AND CONSERVATION, RELIGIOUS DOCTRINE OF). Suppose, say the philosophers, that God created the world at a certain moment in time; that would presuppose a change in God, which is impossible. Further, since each moment of time is perfectly similar, it is impossible, even for God, to choose a particular moment in time for creation. Al-Ghazali retorts that God’s creation of the world was decided in the eternal past, and therefore it does not mean any change in God; indeed, time itself is God’s creation (this is also an argument based on the Aristotelian concept of time as a function of change). Even though the current of time is similar in every part, it is the nature of God’s will to choose a particular out of similar ones.

Second, the philosophers deny God’s knowledge of particulars or confine it to his self-knowledge, since they suppose that to connect God’s knowledge with particulars means a change and plurality in God’s essence. Al-Ghazali denies this. If God has complete knowledge of a person from birth to death, there will be no change in God’s eternal knowledge, even though the person’s life changes from moment to moment.

Third, the philosophers deny bodily resurrection, asserting that ‘the resurrection’ means in reality the separation of the soul from the body after death. Al-Ghazali criticizes this argument, and also attacks the theory of causality presupposed in the philosophers’ arguments (see CAUSALITY AND NECESSITY IN ISLAMIC THOUGHT). The so-called necessity of causality is, says al-Ghazali, simply based on the mere fact that an event A has so far occurred concomitantly with an event B. There is no guarantee of the continuation of that relationship in the future, since the connection of A and B lacks logical necessity. In fact, according to Ash‘arite atomistic occasionalism, the direct cause of both A and B is God; God simply creates A when he creates B. Thus theoretically he can change his custom (sunna, ‘ada) at any moment, and resurrect the dead: in fact, this is ‘a second creation’.

Al-Ghazali thus claims that the philosophers’ arguments cannot survive philosophical criticism, and Aristotelian logic served as a powerful weapon for this purpose. However, if the conclusions of philosophy cannot be proved by reason, is not the same true of theological principles or the teachings of revelation? How then can the truth of the latter be demonstrated? Herein lies the force of al-Ghazali’s critique of reason.

4 Relation to philosophy

Philosophy declined in the Sunni world after al-Ghazali, and his criticism of philosophy certainly accelerated this decline. Nearly a century later, IBN RUSHD (Averroes) made desperate efforts to resist the trend by refuting al-Ghazali’s Tahafut in his Tahafut al-tahafut (The Incoherence of the Incoherence) and Fasl al-maqal (The Decisive Treatise), but he could not stop it. Philosophy was gradually absorbed into

Sufism and was further developed in the form of mystical philosophy, particularly in the Shi’ite world (see MYSTICAL PHILOSOPHY IN ISLAM). In the Sunni world also, Aristotelian logic was incorporated into theology and Sufism was partially represented philosophically. In all this, al-Ghazali’s influence was significant.

Ghazali committed himself seriously to Sufism in his later life, during which time he produced a series of unique works on Sufism and ethics including Mizan al-‘amal (The Balance of Action), composed just before retirement, Ihy’ ‘ulum al-din, his magnum opus written after retirement, Kitab al-arba‘in fi usul al-din (The Forty Chapters on the Principles of Religion),Kimiya’-yi sa‘adat (The Alchemy of Happiness), Mishkat al-anwar (The Niche of the Lights)and others. The ultimate goal of humankind according to Islam is salvation in paradise, which is depicted in the Qur’an and Traditions as various sensuous pleasures and joy at the vision of God. The greatest joy for al-Ghazali, however, is the seeing of God in the intellectual or spiritual sense of the beatific vision. In comparison with this, sensuous pleasures are nothing. However, they remain necessary for the masses who cannot reach such a vision.

Resurrection for IBN SINA means each person’s death – the separation of the soul from the body – and the rewards and punishments after the `resurrection’ mean the pleasures and pains which the soul tastes after death. The soul, which is in contact with the active intellect through intellectual and ethical training during life, is liberated from the body by death and comes to enjoy the bliss of complete unity with the active intellect. On the other hand, the soul that has become accustomed to sensual pleasures while alive suffers from the pains of unfulfilled desires, since the instrumental organs for that purpose are now lost. Al-Ghazali calls death `the small resurrection’ and accepts the state of the soul after death as Ibn Sina describes. On the other hand, the beatific vision of God by the elite after the quickening of the bodies, or ‘the great resurrection’, is intellectual as in the view of the philosophers. The mystical experience (fans) of the Sufi is a foretaste of the real vision of God in the hereafter.

A similar influence of philosophy is also apparent in al-Ghazali’s view of human beings. Human beings consist of soul and body, but their essence is the soul. The human soul is a spiritual substance totally different from the body. It is something divine (amr ilahi), which makes possible human knowledge of God. If the soul according to al-Ghazali is an incorporeal substance occupying no space (as Ibn Sina implies, though he carefully avoids making a direct statement to that effect), then al-Ghazali’s concept of the soul is quite different from the soul as ‘a subtle body’ as conceived by theologians at large. According to al-Ghazali, the body is a vehicle or an instrument of the soul on the way to the hereafter and has various faculties to maintain the bodily activities. When the main faculties of appetite, anger and intellect are moderate, harmonious and well-balanced, then we find the virtues of temperance, courage, wisdom and justice. In reality, however, there is excess or deficiency in each faculty, and so we find various vicious characteristics. The fundamental cause for all this is love of the world (see SOUL IN ISLAMIC PHILOSOPHY).

The purpose of religious exercises is to rectify these evil dispositions, and to come near to God by `transforming them in imitation of God’s characteristics’ (Iakhalluq bi-akhlaq Allah).This means transforming the evil traits of the soul through bodily exercises by utilizing the inner relationship between the soul and the body. Al-Ghazali here makes full use of the Aristotelian theory of the golden mean, which he took mainly from IBN MISKAWAYH. In order to maintain the earthly existence of the body as a vehicle or an instrument of the soul, the mundane order and society are necessary. In this framework, the traditional system of Islamic law, community and society are reconsidered and reconstructed.

The same is also true of al-Ghazali’s cosmology. He divides the cosmos into three realms: the world of mulk (the phenomenal world), the world of malakut (the invisible world) and the world of jabarut (the intermediate world). He takes this division from the Sufi theorist Abu Talib al-Makki, although he reverses the meanings of malakut and jabarut. The world ofmalakut is that of God’s determination, a world of angels free from change, increase and decrease, as created once spontaneously by God. This is the world of the Preserved Tablet in heaven where God’s decree is inscribed. The phenomenal world is the incomplete replica of the world of malakut, which is the world of reality, of the essence of things. The latter is in some respects similar to the Platonic world of Ideas, or Ibn Sina’s world of inteiligibles. The only difference is that the world of malakut is created once and for all by God, who thereafter continues to create moment by moment the phenomenal world according to his determination. This is a major difference from the emanationist deterministic world of philosophy. Once the divine determination is freely made, however, the phenomenal world changes and evolves according to a determined sequence of causes and effects. The difference between this relationship and the philosophers’ causality lies in whether or not the relation of cause and effect is necessary. This emphasis on causal relationship by al-Ghazali differs from the traditional Ash‘arite occasionalism.

The Sufis in their mystical experience, and ordinary people in their dreams, are allowed to glimpse the world of the Preserved Tablet in heaven, when the veil between that world and the soul is lifted momentarily. Thus they are given foreknowledge and other forms of supernatural knowledge. The revelation transmitted by the angel to the prophets is essentially the same; the only difference is that the prophets do not need any special preparation. From the viewpoint of those given such special knowledge of the invisible world, says al-Ghazali, the world is the most perfect and best possible world. This optimism gave rise to arguments and criticism even in his lifetime, alleging that he was proposing a Mu‘tazilite or philosophical teaching against orthodox Ash‘arism. He certainly says in his theological works that it is not incumbent upon God to do the best for humans; however, this does not mean that God will not in fact do the best of his own free will. Even so, behind al-Ghazali’s saying that God does so in actuality, we can see the influence of philosophy and Sufism.

Al-Ghazali’s criticism of philosophy and his mystical thought are often compared to the philosophical and theological thought of Thomas AQUINAS, NICHOLAS OF AUTRECOURT, and even DESCARTES and PASCAL. In the medieval world, where he was widely believed to be a philosopher, he had an influence through the Latin and Hebrew translations of his writings and through such thinkers as Yehuda HALEVI, Moses MAIMONIDES and Raymond Martin of Spain.

See also: ASH‘ARIYYA AND MU‘TAZILA; CAUSALITY AND NECESSITY IN ISLAMIC THOUGHT; IBN SINA; IBN RUSHD; ISLAM, CONCEPT OF PHILOSOPHY IN; MYSTICAL PHILOSOPHY IN ISLAM; NEOPLATONISM IN ISLAMIC PHILOSOPHY

LIST OF WORKS:

Al-Ghazali (1094) Maqasid al falasifa (The Intentions of the Philosophers), ed. S. Dunya, Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1961. (A precise summary of Islamic philosophy as represented by Ibn Sina.)

– (1095) Tahafut al falasifa (The Incoherence of the Philosophers), ed. M. Bouyges, Beirut: Imprimerie Catholique, 1927; trans, S.A. Kamah, Al-Ghazali’s Tahafut al-Falasifah, Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963. (Al-Ghazali’s refutation of Islamic philosophy.)

– (1095) Mi‘yar al-‘ilm (The Standard Measure of Knowledge), ed. S. Dunya, Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1961. (A summary account of Aristotelian logic.)

 

– (1095) Mihakk al-nazar fi’l-mantiq (The Touchstone of Proof in Logic), ed. M. al-Nu‘mani, Beirut: Dar al-Nahdah al-Hadithah, 1966. (A summary of Aristotelian logic.)

 

– (1095) al-Iqtisad fi’l-‘tiqad (The Middle Path in Theology), ed. I.A. Qubukçu and H. Atay, Ankara: Nur Matbaasi, 1962; partial trans. A.-R. Abu Zayd, Al-Ghazali on Divine Predicates and Their Properties, Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf, 1970; trans. M. Asin Palacios, El justo medio en la creencia, Madrid,1929. (An exposition of al-Ghazali’s Ash‘arite theological system.)

 

— (1095) Mizan al-‘amal (The Balance of Action), ed. S. Dunya, Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1964; trans. H. Hachem, Ghazali: Critere de l’action, Paris: Maisonneuve, 1945. (An exposition of al-Ghazali’s ethical theory.)

 

– (1095-6) al-Qistas al-mustaqim (The Just Balance), ed. V. Chelhot, Beirut: Imprimerie Catholique, 1959; trans, V Chelhot, ‘Al-Qistas al-Mustaqim et la connaissance rationnelle chez Ghazali’, Bulletin d’Etudes Orientales 15, 1955-7: 7-98; trans. D.P. Brewster, Al-Ghazali: The Just Balance, Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf, 1978. (An attempt to deduce logical rules from the Qur’an and to refute the Isma‘ilis.)

 

– (1096-7) Ihya’ ‘ulum al-din (The Revival of the Religious Sciences), Cairo: Matba‘ah Lajnah Nashr al-Thaqafah al-Islamiyyah, 1937-8, 5 vols; partial translations can be found in E.E. Calverley, Worship in Islam: al-Ghazali’s Book of the Ihya’ on the Worship, London: Luzac, 1957; N.A. Faris, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al-ilm of al-Ghazzali’s Ihya’ ‘Ulum al-Din, Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf, 1962; N.A. Faris, The Foundation of the Articles of Faith: Being a Translation with Notes of the Kitab Qaw‘id al-‘Aqa’id of al-Ghazzali’s Ihya’ ‘Ulum al-Din, Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf, 1963; L. Zolondek, Book XX of al-Ghazali’s 1hya’ ‘Ulum al-Din, Leiden: Brill, 1963; T.J. Winter, The Remembrance of Death and the Afterlife: Book XL of the Revival of Religious Sciences, Cambridge: The Islamic Text Society, 1989; K. Nakamura, Invocations and Supplications: Book IX of the Revival of tae Religious Sciences, Cambridge: The Islamic Text Society, 1990;M. Bousquet, Ihya’ ‘ouloum ed-din ou vivification de la foi, analyse et index,Paris: Max Besson, 1951. (Al-Ghazali’s summa of the religious sciences of Islam.)

 

– (1097) al-Risala al-Qudsiyya (The Jerusalem Epistle), ed. and trans. A.L. Tibawi, ‘Al-Ghazali’s Tract on Dogmatic Theology’, The Islamic Quarterly 9 (3/4), 1965: 62-122. (A summary of al-Ghazali’s theological system, later incorporated into the Ihya’.)

– (1106-7) Mishkat al-anwar (The Niche of the Lights), ed. A. Afifi, Cairo, 1964; trans. WH.T Gairdner, Al-Ghazzali’s Mishkat al-AnwarLondon: The Royal Asiatic Society, 1924; repr. Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf, 1952; R. Deladriere, Le Tabernacle des lumieres, Paris: Editions du Seuil, 1981; A.-E. Elschazli, Die Nische der Lichter, Hamburg: Felix Meiner, 1987. (An exposition of al-Ghazali’s mystical philosophy in its last phase.)

 

– (1109) al-Mustafa min ‘ilm al-usul (The Essentials of the Islamic Legal Theory), Cairo: al-Matba’ah al-Amiriyyah, 1322-4 AH. (An exposition and standard work of the Islamic legal theory of the Shaffite school.)

 

– (c. 1108) al-Munqidh min al-dalal (The Deliverer from Error), ed. J. Saliba and K. Ayyad, Damascus: Maktab al-Nashr al-‘Arabi, 1934; trans. W M. Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London: Allen & Unwin, 1953; trans. R.J. McCarthy, Freedom and Fulfillment: An Annotated Translation of al-Ghazali’s al-Munqidh min al-Dalal and Other Relevant Works of al-Ghazali, Boston, MA: Twayne, 1980. (Al-Ghazali’s spiritual autobiography.)

REFERENCES AND FURTHER READING:

Abu Ridah, M. (1952) Al-Ghazali and seine Widerlegung der griechischen Philosophie (Al-Ghazali and His Refutation of Greek Philosophy), Madrid: S.A. Blass. (An analysis of al-Ghazali’s refutation of philosophy in the framework of his religious thought.)

Campanini, M. (1996) Al-Ghazzali’, in S.H. Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, ch. 19, 258-74. (The life and thought of al-Ghazali is discussed in detail, with a conspectus of his thought through his very varied career.)

Frank, R. (1992) Creation and the Cosmic System: al-Ghazali and Avicenna, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. (One of the recent works clarifying the philosophical influence upon al-Ghazali, representing a new trend in the study of al-Ghazali.)

(1994) Al-Ghazali and the Ash‘arite School, Durham, NC: Duke University Press. (A new attempt to prove al-Ghazali’s commitment to philosophy and his alienation from traditional Ash‘arism.)

Ibn Rushd (c.1180) Tahafut al-tahafut (The Incoherence of Incoherence), trans, S. Van den Bergh, Averroes’ Tahafut al-Tahafut, 2 vols, London: Luzac, 1969. (A translation with detailed annotations of Ibn Rushd’s refutation of al-Ghazali’s criticism of philosophy.)

Jabre, F. (1958a) La notion de certitude selon Ghazali dans ses origines psychologiques et historiques (The Notion of Certitude According to al-Ghazali and Its Psychological and Historical Origins), Paris: Vrin. (A comprehensive analysis of al-Ghazali’s important concept of certitude.)

(1958b), La notion de la ma’rifa chez Ghazali (The Notion of Gnosis in al-Ghazali), Beirut: Librairie Orientale. (An analysis of the various aspects of the notion of mystical knowledge.)

Laoust, H. (1970) La politique de Gazali (The Political Thought of al-Ghazali), Paris: Paul Geuthner. (An exposition of al-Ghazali’s political thought, showing him as an orthodox jurist.)

Lazarus-Yafeh, H. (1975) Studies in al-Ghazali, Jerusalem: The Magnes Press. (Literary stylistic analyses applied to al-Ghazali’s works.)

Leaman, O. (1985) An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. (A good introduction to al-Ghazali’s philosophical arguments against the historical background of medieval Islamic philosophy.)

(1996) ‘Ghazali and the Ash‘arites’, Asian Philosophy 6 (1): 17-27. (Argues that the thesis of al-Ghazali’s distance from Ash‘arism has been overdone.)

Macdonald, D.B. (1899) ‘The Life of al-Ghazzali, with Especial Reference to His Religious Experiences and Opinions’, Journal of the American Oriental Society 20: 71-132. (A classic biography, dated but still somewhat useful.)

Marmura, M.E. (1995) ‘Ghazalian Causes and Intermediaries’, Journal of the American Oriental Society 115: 89-100. (Admitting the great influence of philosophy on al-Ghazali, the author tries to demonstrate al-Ghazali’s commitment to Sufism.)

Nakamura Kojiro (1985) ‘An Approach to Ghazali’s Conversion’, Orient 21: 46-59. (An attempt to clarify what Watt (1963) calls ‘a crisis of civilization’ as the background of al-Ghazali’s conversion.)

(1993) ‘Was Ghazali an Ash‘arite?’, Memoirs of Research Department of the Toyo Bunko 51: 1-24. (Al-Ghazali was still an Ash‘arite, but his Ash‘arism was quite different from the traditional form.)

Ormsby, E. L. (1984) Theodicy in Islamic Thought: The Dispute over al-Ghazali’s ‘Best of All Possible Worlds’, Princeton, NJ: Princeton University Press. (A study of the controversies over al-Ghazali’s ‘optimistic’ remarks in his later works.)

Shehadi, F (1964) Ghazali’s Unique Unknowable God: A Philosophical Critical Analysis of Some of the Problems Raised by Ghazali’s View of God as Utterly Unique and Unknowable,Leiden: Brill. (A careful philosophical analysis of al-Ghazali’s religious thought.)

Sherif, M. (1975) Ghazali’s Theory of Virtue, Albany, NY: State University of New York Press. (A careful analysis of al-Ghazali’s ethical theory in his Mizan and the philosophical influence on it.)

Smith, M. (1944) Al-Ghazali the Mystic, London: Luzac. (A little dated, but still a useful comprehensive study of al-Ghazali as a mystic and his influence in both the Islamic and Christian worlds.)

Watt, W M. (1963) Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali, Edinburgh: Edinburgh University Press. (An analysis of al-Ghazali’s life and thought in the historical and social context from the viewpoint of sociology of knowledge.)

Zakzouk, M. (1992) Al-Ghazali’s Philosophie im Vergleich mit Descartes (Al-Ghazali’s Philosophy Compared with Descartes), Frankfurt: Peter Lang. (A philosophical analysis of al-Ghazali’s thought in comparison with Descartes with reference to philosophical doubt.)

KOJIRO NAKAMURA

Photos of Imam Al-Ghazali ( as made available from Google Images)

Yes,Ramli have written his book titled in Malay REVOLUSI AKSI (ACTION REVOLUTION) and published and released on 24thMarch,2006.

Whats the outcome or results so far?

The book basically have sold out for the 1st Printing of 1,000 copies and Ramli have requested his Publisher ie.IBS Buku Sdn.Bhd, to print the second time without any need for further edition just to meet the many requests of customers who come to like to read the book.In fact many customers also requested an English Translation of the book.

Ramli nowadays love writing and always get lots of inspiration to write on many subjects that suddenly cross his mind as well as those that have been hovering in his mind all the time.Ramli writes best on subjects that he personally get involved and also become a strong component of his business like TRAINING & CONSULTING,SPORTS PROMOTION,TRADING OF MALAYSIAN AND OTHER COUNTRIES PRODUCTS & SERVICES PLUS OTHER HOT SUBJECTS OF THE DAY OR THAT HAVE BEEN AROUND A LONG TIME.

Ramli also will add photographs and videos where necessary to make the article or posting worth the reading and add value to someone’s life or knowledge.

Like what Warren Bennis have said before “the worth of any society is not what you know but what you do with what you know” and this is very important to take note since nowadays information is everywhere and the availability of the Net and Social Medias have “plagued” us with so much of information that if we do not digest or know what are those infos then they become mere junk or wastes and only by understanding the knowledge these infos bring can we build up our talents,increase or knowledge and apply those new found knowledge to areas or in our work to get better results,productivity,quality and so many other outcomes!

Like the old saying KNOWLEDGE IS POWER and still remain true till today maybe forever!

If you are given a choice of wanting KNOWLEDGE OR MONEY maybe its better to choose KNOWLEDGE since with great knowledge we easily can make money and more money all the time BUT if we choose money or wealth then once they are gone or dried up we have no more money and we do not possess enough knowledge to make more money and so we become poor or weakened.

Ramli’s Revolusi Aksi is basically inviting us to ACT FOR RESULTS after the earlier REVOLUSI MENTAL (MENTAL REVOLUTION)where we think of all the ways to act and get better results after the Thinking or Mental Mode!

No Action No Result !Simply Put!

To get good Outcome we need to go the 4 stages or elements of Revolusi Aksi ie.Thinking->Doing->Measuring->Discipline.

Only with the best ways of actions in this Revolusi Aksi Cycle can we get Great Outcomes,thats for sure!

Ramli actually have completed  more manuscripts to be edited and finally publish as Ramli’s new books but they are now on hold by the Publisher maybe to unsuitable timing for release of the books or not so favourable economic conditions in the country to purchase books since Malaysia is still performing lowly as far as readership performance is concerned ie.Malaysians only now read about 8 books a year as compared to 2 books maybe many years ago!

Revolusi Aksi must happen all the time and not confined to professionals only but to all sectors of the private,public and social sectors also.We need to ACT FOR RESULTS AND THE MORE GOOD RESULTS WE HAVE THE BETTER THE COUNTRY BECOMES!

Maybe this is the FOCUS,DIRECTIONS,PASSION AND OUTCOME that Ramli wants upon achieving this 1,111 postings and soon it will be more of QUALITY POSTINGS rather than just QUANTITY POSTINGS!However Ramli being Different wants to achieve QUALITY AND QUANTITY POSTINGS so that all work is not wasted but performing to the highest level of achievement and commitment.Inshallah.

see Ramli’s Book and Read and Understand plus Apply the Knowledge for Great Outcomes!